MEDISON, s.r.o.

  • komplexné portfólioslužieb v oblasti hygieny práce a pracovného prostredia
  • zabezpečenie služieb pracovnej zdravotnej služby na celom území Slovenska
  • spracovanie komplexnej dokumentácie v oblasti hygieny práce a kategorizácie zdravotných rizík na pracovisku
  • preventívne lekárske prehliadky na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu
  • konzultačné a poradenské služby
  • akreditované vzdelávacie programy
  • organizácia systému zabezpečenia prvej pomoci na pracovisku

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín