Detail kurzu

Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo, mzdy a personalistika - novely 2018/2019 - 5 tém = 5 lektori - konferencia

Agentúra PRO

Popis kurzu

zmeny v zákonoch súvisiace s uzatvorením účtovného obdobia 2018 podnikateľských subjektov – právnických aj fyzických osôb v SR platné od 1.1.2018 + zmeny od 1.1.2019

Obsah kurzu

1. Zákon o účtovníctve účtovná závierka za rok 2018

2. Daň z príjmov právnických osôb Zmeny prijaté v priebehu roka 2018

Nové pravidlá uplatňovania úľavy na dani pre príjemcov regionálnej investičnej pomoci – zákon o regionálnej investičnej pomoci Nová úľava na dani z príjmov pre registrované sociálne podniky – zákon o sociálnej ekonomike pravidlá fungovania a charakteristika sociálneho podniku, úľava na dani z príjmov pre registrované sociálne podniky. Zmeny v odbornom a duálnom vzdelávaní – novela zákona o odbornom vzdelávaní zvýšenie atraktívnosti pre zamestnávateľa zapojiť sa do prípravy pracovnej sily cez odborné a duálne vzdelávanie, úprava daňových výdavkov súvisiacich s odborným vzdelávaním. Daň z poistenia ako daňový výdavok – zákon o dani z poistenia formy a spôsoby platenia dane z poistenia, daň z poistenia ako daňový výdavok spoločnosti. Oslobodenie nepeňažného plnenia na ubytovanie zamestnancov a výdavky zamestnávateľa Zmeny účtovnej metódy pre použití IFRS a ich zohľadnenie v základe dane z príjmov Rekreačné poukážky ako nová forma nepeňažného plnenia poskytovaného zamestnancom a výdavky zamestnávateľa

Najvýznamnejšie zmeny platné od roku 2018

Nové pravidlá vrátenia vkladov do vlastného imania – kapitálový fond z príspevkov Obmedzenie použitia pôvodných hodnôt pri podnikových kombináciách a vrátane pravidiel zdanenia výplaty oceňovacích rozdielov Zdanenie pri odchode – Exit tax Oslobodenie príjmov z predaja obchodných podielov u právnických osôb a ďalšie nové zvýhodnenia v ZDP (patent box) Zmeny v medzinárodnom zdanení

3. Daň z príjmov fyzických osôb Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou pre rok 2018 Zákon č. 264/2017 Z. z. – kapitálové fondy z príspevkov Zákon č. 279/2017 Z. z. – daňový bonus na zaplatené úroky Zákon č. 344/2017 Z. z. – zdanenie príjmov z prevodu majetku alebo práva v BSM, vymedzenie príležitostných príjmov, nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť Zákon č. 63/2018 Z. z. – 13. a 14. plat Zákon č. 213/2018 Z. z. – virtuálna mena Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2019 Zákon č. 213/2018 Z. z. – daň z poistenia Novely v legislatívnom procese – rekreačné poukazy, ubytovanie zamestnancov, zvýšenie sumy daňového bonusu na vyživované dieťa vo veku do 6 rokov Diskusia a odpovede na dopyty (aj počas seminára)

4. DPH Zmeny v zákone o DPH za rok 2018 povinnosti platiteľov v poslednom zdaňovacom období roka 2018 vybraté okruhy DPH Inštitút zábezpeky na daň – zrušenie, vrátenie zloženej zábezpeky Nová definícia obratu Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu – zavedenie nových pravidiel uplatňovania DPH Miesto dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania, elektronických služieb Zmeny pri cezhraničnom lízingu Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri poľnohospodárskych plodinách a tovarov z kovov a zjednodušená faktúra Zmeny v zdaňovaní pri dodaní stavby a prenájme nehnuteľnosti Vrátenie dane cestujúcim z tretích štátov informácia o novele zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2019 diskusia

5. Mzdy a personalistika Zákonník práce Sociálne poistenie Zdravotné poistenie daň zo závislej činnosti zmeny v ročnom zúčtovaní dane

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

08.00 – 08.25 prezentácia účastníkov školenia

08.30 – 09.20 mzdy a personalistika ( Júlia Pšenková) – prednáška

09.20 – 09.30 mzdy a personalistika ( Júlia Pšenková) – diskusia

09.30 – 10.30 zákon o dani z príjmov PO (Ing. Peter Horniaček) – prednáška

10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj

10.40 – 11.20 zákon o dani z príjmov PO (Ing. Peter Horniaček) – prednáška + diskusia

11.20 – 12.05 zákon o účtovníctve – účtovná závierka (Ing. Mária Horváthová) – prednáška

12.05 – 12.20 zákon o účtovníctve – účtovná závierka (Ing. Mária Horváthová) – diskusia

12.20 – 13.00 prestávka na obed

13.00 – 14:30 zákon o DPH (Ing. Ľubica Kožíková) – prednáška

14.30 – 14.45 zákon o DPH (Ing. Ľubica Kožíková) – diskusia

14.45 – 15.00 prestávka na kávu, čaj, občerstvenie

15.00 – 15.45 zákon o dani z príjmov FO (Ing. Marcela Prajová) – prednáška

15.45 – 16.00 zákon o dani z príjmov FO (Ing. Marcela Prajová – diskusia

Cieľová skupina

účtovníci, audítori, daňoví poradcovia, podnikatelia, mzdoví účtovníci, personalisti

Poznámka k cene

+3,60 eur - doplatok za teplý obed v prípade záujmu (tí, ktorí si nedoplatia obed dostanú bagetu)

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Stanovská
+421 905 795 501
info@agenturapro.sk

Hodnotenie
Organizátor