Detail kurzu

Zmeny zákona o DPH od 1.1.2020 a účtovanie problematiky v príkladoch - Ing. Jurišová + Ing. Turóciová - Košice

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár je zameraný na zmeny a problémové oblasti zákona o DPH a ich účtovanie v praxi

Obsah kurzu

1. Základné zásady a metódy účtovania o dani z pridanej hodnoty        

-          určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu  a vznik daňovej povinnosti alebo vznik práva na odpočítanie dane

-          určenie výšky dane podľa zákona o DPH  

-          účtovanie dane z pridanej hodnoty upravené postupmi účtovania pre podvojné účtovníctvo, vrátane zmien účinných od 1.1.2020

 

2. Zmeny zákona o DPH od 1.1.2020  a ich vplyv na účtovanie DPH

-       zmeny v registrácii tuzemských zdaniteľných osôb podľa § 4 ods. 4  a zahraničných osôb podľa § 5 zákona o DPH

-       zavedenie režimu call-off stock  (zjednodušenie cezhraničného obchodovania s tovarom) a s tým spojené  administratívne povinnosti (DP a SV) -  príklad, účtovanie

-       nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock – príklad, účtovanie

-       určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní  drobného hmotného majetku, ktorý nie je odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov (zavedenie fikcie odpisovania) – príklad, účtovanie

-       reťazové obchody - zavedenie pravidla týkajúceho sa priradenia prepravy tovaru pri tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ

-       zavedenie definície ubytovacích služieb, pre účely vylúčenia z oslobodenia od dane  

-       spresnenie hmotnoprávnych podmienok pre uplatnenie oslobodenia od DPH pri dodaní tovaru do   iného členského štátu EÚ  

-       zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru (príloha č. 9) a služieb súvisiacich s týmto tovarom, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo je v osobitnom sklade  

-       oslobodenie od dane  v colnom sklade, osobitnom sklade a daňovom sklade u vybratých komodít  (príloha č. 9)

-       oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu jeho hodnoty  - príklad, účtovanie

-       osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie – zavedenie pravidiel opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu –  príklad, účtovanie

-       nové povinnosti týkajúce sa vedenia záznamov na účely DPH

-       zjednotenie spôsobu výpočtu dane pri zrušení registrácie platiteľa so spôsobom výpočtu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru (týka sa drobného hmotného majetku) – účtovanie

-       rozšírenie okruhu tovarov so zníženou sadzbou dane 10% (noviny, časopisy a periodiká, potraviny)

 

3. Koncoročné povinnosti platiteľa  dane

-         správny postup pri odpočítaní dane na konci kalendárneho roku – účtovanie, príklad

-         ročné vysporiadanie odpočítanej dane - zmena vo výpočte koeficientu - príklad

-         úprava odpočítanej dane - nová povinnosť robiť úpravu odpočítanej dane u hnuteľného majetku,  ktorý  platiteľ používa na podnikanie aj na iný účel ako podnikanie -  účtovanie, príklad

 

4. Diskusia

Cieľová skupina

Pracovníci finančných oddelení, účtovníci, ekonómovia, široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady, obed,

Hodnotenie
Organizátor