Detail kurzu

Daňová závierka PO za rok 2019 na príklade až do tlačiva - Ing. Soňa Ugróczy - Žilina

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb s praktickými príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí daňového priznania (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Obsah kurzu

·         Praktický príklad na novom tlačive na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

·         Vybrané úpravy pripočítateľných a odpočítateľných položiek v nadväznosti na nové tlačivo daňového priznania

·         Lehoty na podanie daňového priznania a splatnosť dane, predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb

·         Úprava základu dane závislých osôb – transferové oceňovanie

·         Nepeňažný príjem prenajímateľa pri opravách a technickom zhodnotení vykonanom nájomcom

·         Daňové posúdenie práce s pohľadávkami daňové/nedaňové (príslušenstvo pohľadávky a jeho odpis, tvorba opravnej položky a postúpenie, zmeny pre reštrukturalizáciu a konkurz)

·         Zobrazenie rezerv v účtovníctve a dosah na daňový základ (tvorba, zrušenie, použitie)

·         Náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení (napr. nájomné, sprostredkovanie, náklady na poradenské a právne služby, certifikáty, výdavky na sponzorské a iné)

·         Úprava výsledku hospodárenia na základ dane (napr. dodanenie starých záväzkov, prípadne ich následná úhrada, oprava chýb minulých zdaňovacích období, členské príspevky a mnohé iné)

·         Uplatňovanie daňových výdavkov pre rok 2019 (napr. PHL, reklama a reklamné predmety, odpisy prenajatého majetku, nedaňová DPH, zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov pri majetku osobnej spotreby, daňové výdavky do výšky limitov ZDP, sponzorské, manká a škody, strata z predaja zásob, pravidlá pre zmluvné pokuty, úroky z omeškania, zákaz nízkej kapitalizácie, daňové odpisy, predaj majetku a iné)

·         Umorovanie daňovej straty a zápočet daňovej licencie z minulých rokov a nadväznosť na tlačivo DP

·         Vyplnenie do NOVÉHO tlačiva daňového priznania pre rok 2019

Cieľová skupina

Pracovníci finančných oddelení, účtovníci, ekonómovia, široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať