DETAIL KURZU

Aktuality v mzdovej učtárni a povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov - RNDr. Jana Motyčková - Košice

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár je zameraný na aktuálne legislatívne zmeny od 1.1.2020 v mzdovej oblastiObsah kurzu

Program bude aktuálne doplnený podľa schválenej legislativy ku dňu školenia


 • Minimálna mzda 2020 a súvisiace úpravy
 • Dane, sociálne a zdravotné poistenie – parametre v roku 2020
 • Zmeny v dani z príjmov zo závislej činnosti, zaokrúhľovanie, brutácia príjmu, benefity zamestnancov oslobodené od dane, zmeny v nezdaniteľných častiach, elektronické doručovanie
 • Dokladovanie daňového bonusu od 1.12.2019
 • Športové poukazy
 • Zmeny v platení poistného u dôchodcov
 • Zmluvy o výkone funkcie športového odborníka – zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení
 • Zmeny v dôchodkovom veku (prípadne v dôchodkoch)
 • Ďalšie legislatívne zmeny v mzdovej oblasti (podľa toho, ako budú prijaté v NR SR) – zmeny v Zákonníku práce, v sociálnom poistení, prípadne ďalšie zmeny týkajúce sa mzdovej učtárne
 • Vyhlásenie k dani z príjmov, zmena od 1.1.2020
 • Novela zákona o nelegálnom zamestnávaní
 • Rodičovský príspevok v r. 2020 – podmienky nároku na vyšší príspevok
 • Oznamovacia povinnosť za zamestnancov zaradených do 2.kategórie
 • Ročný výkaz o zamestnávaní ZŤP
 • Vystavenie Potvrdenia o zdaniteľnom príjme

Cieľová skupina

Pracovníci mzdovo-personálnych útvarov, široká odborná verejnosť, účtovníci, ekonómovia..
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady, obed,

Hodnotenie
Organizátor