Detail kurzu

Webinár: VYBRANÉ PROBLÉMOVÉ OBLASTI V ZÁKONE O DPH A DANI Z PRÍJMOV - Ing. Soňa Ugróczy

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Daňová problematika je veľmi náročná a často novelizovaná, v dôsledku čoho musia platitelia dane neustále sledovať daňové dopady v praxi. Pripravili sme pre vás seminár, ktorého cieľom je poukázať na uplatňovanie pravidiel vo vybraných problémových oblastiach zákona o DPH a Dani z príjmov na príkladoch z praxe.

Aplikáciu daňových predpisov Vám na praktických príkladoch vysvetlí skúsená lektorka, odborníčka na daňovú problematiku Ing. Soňa Ugróczy.

Obsah kurzu

I. BLOK DPH:

- Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH § 38 – pozor na časté chyby (kedy vzniká právo na odpočítanie DPH pri kúpe nehnuteľnosti, predaj a prenájom nehnuteľností, predaj starších bytov po 1.1.2019, uplatňovanie prenosu daňovej povinnosti pri predaji nehnuteľnosti)

- Nákup automobilu a uplatnenie DPH režimu (obstaranie v tuzemsku, zo zahraničia – nové auto, ojazdené auto, kúpa od fyzickej osoby)

- Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch z praxe – predaj tovaru, nadobudnutie tovaru, tovar z inštaláciou montážou,  prijaté preddavky, prijaté služby zo zahraničia z EU, z tretích štátov, refakturácia, tuzemský prenos daňovej povinnosti a iné

- Trojstranný obchod na príkladoch z praxe  - pravidlá, podmienky, vykazovanie v priznaní a súhrnnom výkaze, dopad porušeného trojstranného obchodu z pohľadu slovenských firiem

- Aktuálne pravidlá pre oslobodenie od dane pri predaji tovaru do iného členského štátu a pri vývoze tovaru, aj vrátane dopadov BREXITU

- Informácie k uplatňovanie DPH pri predaji tovaru na diaľku od 1.7.2021 (e-commerce) – informácie k podávaniu „formulára daňového priznania v OSS“; daňový režim pri tovare dodanom do 30.6. 2021 a vrátenom po 1.7.2021; dátum vykazovania dodávok v daňovom priznaní OSS pri preddavkoch, vyúčtovacích faktúrach a dobropisoch; odpočítanie dane v OSS; prepočet kurzu pri platbách v inej mene; záznamová povinnosť

- Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH (príklady neuznania odpočítania DPH z aplikačnej praxe; vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane)

- Zmluvné sankcie ako odplata s DPH pri poskytovaní služieb – pozor na plnenia za protihodnotu

- Oprava základu dane  § 25 – reklamácia tovaru v EU, skonto na kúpený tovaru z EU a oprava základu dane podľa § 25a pri nezaplatení pohľadávky – vplyv odpísania pohľadávky z účtovníctva na uplatnenie nároku voči štátu
II. BLOK DAŇ Z PRÍJMOV:

- Pravidlá pre umorovanie daňovej straty v zdaňovacom období 2020, 2021 – obdobie počas ktorých možno uplatniť daňovú stratu, podmienky jej odpočítania, zánik práva na odpočet, súbeh daňových strát podľa starých a nových pravidiel

- Uplatňovanie daňových výdavkov spoločnosti na príkladoch z praxe

- Daňové a odvodové povinnosti pri vyplácaní dividendy (podielu na zisku) slovenskému spoločníkovi – okamih zdanenia, povinnosti pri výplate

- Opravy chýb minulých období a ich dopad na základ dane -

- Oslobodenie od dane z nepeňažných plnení pre zamestnanca do 500 eur od 1.1.2022

Cieľová skupina

široká odborná verejnosť, účtovníci, ekonómovia..
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor