Detail kurzu

ONLINE - Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek podľa nových pravidiel - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Komplexný prehľad zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na praktickú prípravu zákazky podľa pravidiel platných od 01.01.2020.

Obsah kurzu

- Základné princípy VO, základné pojmy, základné povinnosti verejného obstarávateľa

- Výnimky zo ZoVO

- Aktuálne finančné limity

- PHZ (spôsob, forma a postup zisťovania)

- Rozdelenie predmetu zákazky (zakázané a dovolené)

- Lehoty v ZoVO a ich počítanie

- Opis predmetu zákazky s enviromentálnym a sociálnym hľadiskom

- Podmienky účasti s enviromentálnym a sociálnym hľadiskom

- Osobné postavenie, finančné a ekonomické postavenie, technická a odborná spôsobilosť

- Vyhradené zákazky, osobitné podmienky plnenia zmluvy

- Konflikt záujmov

- Skupina uchádzačov

- Vysvetľovanie vo VO

- Subdodávatelia

- Súťažné podklady podľa ZoVO

- Kritériá na vyhodnotenie ponúk

- Zábezpeka

- Komisia

- Otváranie ponúk

- Vyhodnotenie podmienok účasti

- Tri rôzne spôsoby vyhodnotenia ponúk

- Mimoriadne nízka ponuka a vysvetľovanie ponúk

- Vyhodnocovanie prvého, prvých troch alebo všetkých

- Výsledok vyhodnotenia, poskytnutie súčinnosti pri uzatvorení zmluvy

- Uzatvorenie zmluvy a RPVS, dodatky, zrušenie VO

- Informačné povinnosti a archivácia

- Elektronizácia VO

- Nadlimitné postupy VO (Verejná súťaž a priame rokovacie konanie)

- Podlimitné zákazky cez EKS a cez Vestník

- Zákazky s nízkou hodnotou

- Ex ante posúdenie, povinná kontrola NLZ pred podpisom zmluvy, žiadosť o nápravu, námietky

- Najčastejšie nedostatky vo VO

- Dopady zákona o zaručenej elektronickej fakturácii na verejného obstarávateľa a uchádzača

Cieľová skupina

obstarávatelia, verejní obstarávatelia - začiatočníci
Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor