Detail kurzu

INTERNÝ AUDÍTOR BOZP podľa normy ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018

SGS SLOVAKIA

Popis kurzu

Dňa 12. marca 2018 bola vydaná nová norma ISO 45001:2018 – Occupation Health and Safety Management systems Requirements with guidance for use – ktorá do 11. marca 2021 v plnom rozsahu nahradí normu OHSAS 18001. To znamená, že spoločnosti certifikované podľa normy OHSAS 18001 majú 3-ročné obdobie na prechod certifikácie na novú normu ISO 45001.

Cieľ školenia: nosná časť školenia je zameraná na podrobný výklad noriem ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018 sprevádzaný príkladmi z praxe. Účastník školenia získa potrebné informácie a zároveň praktické nástroje pre úspešné a účinné auditovanie systému riadenia bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Filozofiou školenia je odovzdať účastníkom „know-how – ako a čím“, vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu fundovanejšie a efektívnejšie pracovať v oblasti systémov riadenia bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v ich organizácii. Pritom nepôjde len o teoretickú prednášku, ale aj o rady v podaní našich odborníkov – profesionálov, ktorí sú priamo zapojení do certifikácie týchto systémov v organizáciách na Slovensku a v zahraničí. 

Obsah kurzu

RÁMCOVÝ PROGRAM ŠKOLENIA:

1. deň - INTERNÝ AUDÍTOR BOZP/Požiadavky normy ISO 45001:2018

09.00 Prezentácia účastníkov a úvod
09.30 Norma ISO 45001:2018
12.00 Obed
13.00 Norma ISO 45001:2018, Sumár zmien oproti norme OHSAS 18001, Diskusia
17.30 Večera pre ubytovaných účastníkov

2. deň - INTERNÝ AUDÍTOR BOZP
07.30 Raňajky pre ubytovaných účastníkov
08.00 Norma ISO 19011:2018
12.00 Obed
13.00 Norma ISO 19011:2018, Interný audit systému manažérstva, Záverečný test, Diskusia
15.00 Záver školenia

Cieľová skupina

Školenie je určené predovšetkým pre pracovníkov, ktorí v organizácii zastávajú alebo budú zastávať funkciu interného audítora BOZP,  ktorý má, alebo bude mať zodpovednosť a právomoc na zavedenie a udržiavanie požiadaviek systému riadenia bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci (BOZP).
Certifikát Osvedčenie - Interný audítor BOZP Poznámka k cene

cena zahŕňa: náklady na organizačné a odborné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, obed podľa programu školenia, občerstvenie, vystavenie osvedčenia s 3-ročnou platnosťou v Sj a Aj

Kontaktná osoba

Lenka Hrabčáková
+421 918 508 338
lenka.hrabcakova@sgs.com

Hodnotenie
Organizátor