Detail kurzu

BRATISLAVA - Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy - 2 dni

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Seminár bude zameraný na postup správnych orgánov pri rozhodovaní o právach  alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb.

Obsah kurzu

Vzhľadom na rôznorodosť procesov, ktoré prebiehajú v oblasti verejnej správy nie je však vždy možné, aby zákonné právo alebo povinnosť uskutočňovala konkrétna osoba priamo bez toho, aby o jej zákonnom práve alebo povinnosti rozhodol správny orgán.  Zákonná  aplikácia Správneho poriadku , na ktorú bude seminár zameraný bude dávať odpovede, kto a akým spôsobom pri dodržaní  procedurálnych pravidiel bude rozhodovať o práve alebo povinnosti konkrétnej osoby, s poukázaním na význam dodržiavania základných zásad Správneho poriadku , aby výsledkom správneho konania bolo zákonné rozhodnutie správneho orgánu vydané na základe a v súlade s konkrétnymi procesnoprávnymi ako i hmotnoprávnymi normami.

Súčasťou seminára bude i komentovanie konkrétnych judikátov a rozhodnutí súdov , ktoré ovplyvnili rozhodovacie procesy orgánov verejnej správy.

Cieľová skupina

Seminár je určený predovšetkým tým, ktorí svoj profesionálny život zasvätili správnemu konaniu, t. j. zamestnancom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, orgánov s celoštátnou pôsobnosťou (regulačné, dozorné orgány a inšpekčné orgány, vrátane dekoncentrovaných orgánov štátnej správy), ako aj miestnych orgánov štátnej správy, ako aj zamestnancom územnej samosprávy – vyšším územným celkom a zamestnancom obcí, záujmovej samosprávy a fyzickým a právnickým osobám, ktorým zákon zveril rozhodovanie v právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach v oblasti verejnej správy.
Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor