Detail kurzu

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny v roku 2020 - Žilina - Ing. Peter Gallovič

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár je zameraný na aktuálne novelizácie zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov.

Obsah kurzu

- Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

- Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb: upravená povinnosť výkupní a zberní, posilnenie zodpovednosti fyzických osôb za nakladanie so stavebným odpadov z jednoduchých stavieb, doplnený § 16a – školský zber.

- Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností.

- Osobitné prúdy odpadov – odpadové oleje - úprava.

- Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana - úprava.

- Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti - úprava.

Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva.

- Prechodné ustanovenia platnosti novely zákona.

- Doplnenie a úprava príloh.

Novely iných zákonov - o miestnych daniach a miestnom poplatku, o Environmentálnom fonde a o IPKZ.

Účinnosť ustanovení novely zákona o odpadoch.

- Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok.

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať