Detail kurzu

ONLINE - Administratívna finančná kontrola pri poskytovaní dotácií, štipendií, grantov a transferov

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Seminár sa venuje výkonu administratívnej finančnej kontroly v roku 2020 z pohľadu poskytovateľov v sektore verejnej správy. Seminár reaguje na časté zistenia kontrolóra z praxe a lektora s dlhodobými skúsenosťami z praxe samosprávy a štátnej správy za minulé roky. Seminár je spracovaný s ohľadom na ustanovenia § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie sa seminár venuje:

-          správnosti overovania finančných operácií administratívnou finančnou kontrolou,

-          definovaním povinností poskytovateľov dotácií a grantov,

-          výnimkami z výkonu administratívnej finančnej kontroly,

-          výstupmi z kontrol v prípade zistení nedostatkov a pri nezistení nedostatkov,

-          alternatívami výkonu elektronickou formou a tiež

-          otázkami z praxe zamestnancov a stretnutia s kontrolórmi.

Administratívna finančná kontrola sa viaže na § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. a seminár tiež obsahuje prehľad práv a povinností oprávnenej osoby pri posudzovaní vyúčtovaní dotácie, či grantu.

Seminár je vhodný pre zamestnancov obcí, ktoré poskytujú finančné dotácie občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, či iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom a tiež štátnym orgánom a štátnym fondom pri poskytovaní dotácií a grantov, či príspevkov z ich rozpočtu.

Meritórny link:

§ 8 a § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Obsah kurzu

Seminár odpovedá i na otázky:

1.     ako správne vykonávať administratívnu finančnú kontrolu?

2.     Kto zodpovedá za jej výkon?

3.     Ako spracovať výstupy z nej?

4.     Ak poskytujeme príspevky, tiež je potrebné vykonávať administratívnu finančnú kontrolu?

5.     Má aj obec pri poskytovaní jednorazových finančných príspevkov vykonávať administratívnu finančnú kontrolu?

6.     Treba vykonávať administratívnu finančnú kontrolu aj pri poskytovaní záloh dodávateľom?

7.     Treba vykonávať administratívnu finančnú kontrolu aj v prípade záloh zamestnancom na tuzemské pracovné cesty a zahraničné pracovné cesty?

8.     Aké výnimky zákon pozná?

9.     Ak poskytujeme zábezpeky, treba vykonať administratívnu finančnú kontrolu?

10.  V prípade, že nám je poskytovaná dotácia, musí prejsť administratívnou finančnou kontrolou?

 

Cieľová skupina

obce, mestá, vyššie územné celky, štátne fondy a organizácie štátnej správy, rozpočtové a príspevkové organizácie, ak poskytujú verejné prostriedky, štatutári organizácií, či prijímatelia dotácií

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor