Detail kurzu

Webinár: Daňová závierka 2020 - zostavenie DP PO za rok 2020 na praktickom príklade až do tlačiva - Ing. Soňa Ugróczy

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb s praktickými príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí daňového priznania (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Obsah kurzu


Praktický príklad na novom tlačive na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb 

Vybrané úpravy pripočítateľných a odpočítateľných položiek v nadväznosti na nové tlačivo daňového priznania


Lehoty na podanie daňového priznania a splatnosť dane, predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôbÚprava základu dane závislých osôb – transferové oceňovanie


Nepeňažný príjem prenajímateľa pri opravách a technickom zhodnotení vykonanom nájomcom 


Daňové posúdenie práce s pohľadávkami daňové/nedaňové(NOVÉ pravidlá na nepremlčanie pohľadávok, príklady na odpis pohľadávok, tvorba opravnej položky a postúpenie, zmeny pre reštrukturalizáciu a konkurz)


Zobrazenie rezerv v účtovníctve a dosah na daňový základ (tvorba, zrušenie, použitie)Náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení (napr. nájomné, odmeny za sprostredkovanie, náklady na poradenské a právne služby, certifikáty sa už časovo nerozlišujú, výdavky na sponzorské, zmluvné pokuty a sankcie a iné)


Úprava výsledku hospodárenia na základ dane (napr. dodanenie starých záväzkov, prípadne ich následná úhrada, oprava chýb minulých zdaňovacích období, členské príspevky a mnohé iné)


Uplatňovanie daňových výdavkov pre rok 2020 (napr. PHL, reklama a reklamné predmety, odpisy prenajatého majetku, nedaňová DPH, zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov pri majetku osobnej spotreby, daňové výdavky do výšky limitov ZDP, sponzorské, manká a škody, strata z predaja zásob, pravidlá pre zmluvné pokuty, úroky z omeškania, zákaz nízkej kapitalizácie, daňové odpisy, predaj majetku a iné)


Umorovanie daňovej straty a zápočet daňovej licencie z minulých rokov a nadväznosť na tlačivo DP


Výpočet preddavkov na daň z príjmov, vysporiadanie preddavkov na daň z príjmov


Vyplnenie do NOVÉHO tlačiva daňového priznania pre rok 2020

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály v pdf a organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor