Detail kurzu

Novely daňových zákonov 2021 (DPH, Daň z príjmov...) - Ing. Soňa Ugróczy - Žilina

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Pripravujú sa viaceré významné zmeny v oblasti zákona o DPH, zákona o dani z príjmov, zákona o správe daní, zákona o účtovníctve, ktoré  upravujú právne predpisy od roku 2021.


Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na výklad týchto zmien v daňovej a ekonomickej oblasti.


Získajte včas spoľahlivý prehľad o dôležitých zmenách v daňových zákonov, ktorý Vám uľahčí pripraviť sa na nové pravidlá v praxi

Obsah kurzu

1. Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. októbra 2020 a od 1.1.2021

 • Registrácia za platiteľa dane zo zákona v tuzemsku sa dopĺňa o ďalšie situácie.
 • Nový mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (nová možnosť opravy základu dane ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou), zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na vstupe aj na strane dlžníka
 • Úprava pravidiel určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe
 • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru (predaja tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EU!
 • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti
 • Preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur
 • Rozšírenie osobitnej úpravy  aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku)
 • a ďalšie zmeny zákona2. Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1.1.2021

 • Úprava kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osoby a fyzickej osoby v SR
 • Spresnenie vymedzenia príjmov pre účely mikrodaňovníka (15 % sadzba dane), úprava zdanenia odpisu pohľadávok pre mikrodaňovníka
 • Implementácia úpravy ATAD2, týkajúca sa reverzných hybridných subjektov pri hybridných nesúladoch
 • Zavedenie CFC pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti aj na fyzické osoby
 • Oslobodenie od zdanenie plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s COVID
 • Nové protiúnikové opatrenie pre športovcov, umelcov a iné osoby, ktoré sú vyplácané cez sprostredkovateľa
 • Úprava zdanenia kryptomeny
 • Oznamovanie o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov priamo správcom dane, zároveň sa navrhuje upustiť od dorovnávania preddavkov na daň
 • Zmeny týkajúce sa žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania
 • Príjmy športovcov, umelcov a artistov – daňových nerezidentov SR a platenie dane
 • Rozšírenie možnosti na darovanie 2 % viazané nie len na finančný dar ale aj nepeňažný dar
 • a ďalšie zmeny zákona3. Zmeny v zákone o účtovníctve

 • Úprava podmienok týkajúcich sa povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom
 • Pravidlá pre účtovanie opravy odpočítania DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby4. Ďalšie zmeny v ekonomických zákonoch

 • Úprava lehoty na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole z daňovej kontroly
 • Informácia k zákonu č. 198/2020 v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia od 21. júla 2020 - nové pravidlá pre uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky do daňový výdavkov  - zvýšenie normovanej spotreby o 20 % (dopad na daň z príjmov a DPH na praktických príkladoch)
 • a iné


Pozn. zmena programu vyhradená – aktualizácia podľa prebiehajúceho legislatívneho procesu

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor