Detail kurzu

Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny pre rok 2021- Ing. Jana Turóciová

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Webinár je zameraný na účtovné ukončenie roka 2020 v podvojnom účtovníctve a zmeny pre rok 2021

Obsah kurzu

1. Účtovné predpisy, zmeny na rok 2020 

- Zmeny v podmienkach pre vznik povinnosti auditu od 1.1.2020, 1.1.2021 a 1.1.2022 (vplyv na účtovanie zásob spôsobom A)

- Zmeny v zákone o účtovníctve s účinnosťou od 1.10.2020 - zrušenie spoločnosti, dodatočná likvidácia, zodpovednosť štatutárneho orgánu2. Účtovný pohľad na rok 2020 v súvislosti s obdobím pandémie

 - Podpora zo strany štátu

 - dotácie na nájomné – účtovanie u nájomcu a prenajímateľa

- príspevky na podporu a udržanie zamestnanosti – príspevky na náhradu mzdy zamestnancom, príspevky za stratu príjmu

- Stanovenie poklesu tržieb na rôzne účely (získanie príspevku na úhradu časti mzdových nákladov,  splatnosť poistného za marec 2020 – nariadenie vlády č. 76/2020, neplatenie preddavkov na daň z príjmov – zákona č. 67/2020 Z. z. v znení zákona č. 96/2020)

- Znehodnotenie zásob z dôvodu uzatvorenia prevádzok3. Kontrolné  a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi

 - Overenie správnosti veľkostnej skupiny, overenie vzniku povinnosti zmeniť veľkostnú skupinu

- Kontrola bilančnej kontinuity a  účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia zostatok

- Inventarizácia majetku a záväzkov ako podmienka preukázateľnosti účtovníctva

- Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam4. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady

- časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy, ocenenie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, splatná daň vrátane účtovania preddavkov a vyrovnania preddavkov v priebehu roka 2020, odložená daň a ďalšie.5. Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

- Termíny plnenia povinností v priebehu roka 2020 pod vplyvom pandémie

- Register účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky6. Novela postupov účtovania v znení známom ku dňu realizácie seminára


Diskusia

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor