Detail kurzu

Webinár: Zmeny zákona o DPH od 1.1.2021, 1.7.2021 a účtovanie problematiky v príkladoch - Ing. Jurišová, Ing. Turóciová

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Pripravujú sa viaceré významné zmeny v oblasti zákona o DPH, zákona o dani z príjmov, zákona o správe daní, zákona o účtovníctve, ktoré  upravujú právne predpisy od roku 2021.Obsah kurzu

1/ Základné zásady a metódy účtovania o dani z pridanej hodnoty

 
2/ Zmeny zákona o DPH od 1.1.2021 a  ich účtovné hľadisko

2.1  Oprava základu dane a dane z dôvodu vzniku nevymožiteľnej pohľadávky a oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

  • zavedenie mechanizmu opravy základu dane a dane pri nevymožiteľnej pohľadávke  v prípadoch  úplného alebo čiastočného nezaplatenia ceny tovaru alebo služby 
  • zadefinovanie nevymožiteľnej pohľadávky – príklady - účtovanie
  • mechanizmus opravy základu dane – príklady – účtovanie
  • povinnosti platiteľa dane v súvislosti s opravou základu dane   (záznamy, DP, KV,)
  • zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH – príklady – účtovanie  
  • zavedenie práva  opraviť opravenú odpočítanú daň v súvislosti so vznikom nevymožiteľnej pohľadávky – príklady - účtovanie
  • povinnosti platiteľa, ktorý vykonal opravu odpočítanej dane alebo opravu opravenej odpočítanej dane (záznamy, DP, KV)
  • súvisiace zmeny vzoru DP a KV od 1.1.20213/ Zmeny zákona o DPH od 1.7.2021 a ich účtovné hľadisko -  Predaj tovaru na diaľku a súvisiace osobitné úpravy uplatňovania dane

3.1 Predaj tovaru na diaľku - definícia predaja tovaru na diaľku na území EÚ a predaja tovaru na diaľku dovážaného  z územia tretích štátov a miesto  ich dodania, zavedenie fikcie dodania pri predaji tovaru na území EÚ a predaji tovaru na diaľku prostredníctvom digitálnych platforiem,  moment vzniku daňovej povinnosti pri predaji tovaru na území EÚ a predaji tovaru na  diaľku prostredníctvom digitálnych platforiem, oslobodenie od dane pri dodaní tovaru osobe prevádzkujúcej digitálnu platformu prostredníctvom ktorej sa uskutočňuje dodanie tovaru na území EÚ, záznamové a iné povinnosti – príklady - účtovanie

   

3.2 Osobitná úprava uplatňovania dane na služby dodávané zdaniteľnými osobami neusadenými v EÚ (tzv. non-EÚ schéma) – kedy sa uplatňuje, príklady


3.3  Osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku na území EÚ, určité domáce dodania tovaru a služby dodané nezdaniteľným osobám (tzv. EÚ schéma) –  zmeny, uplatňovanie, identifikácia pre EÚ schému v SR, zdaňovacie obdobie, DP, zaplatenie dane, ukončenie uplatňovania,  vylúčenie z uplatňovania EÚ schémy príklady – účtovanie


3.4  Osobitná úprava uplatňovania dane pri predaji tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov (tzv. importná schéma) - kto môže v SR uplatňovať importnú  schému, podmienky uplatňovania importnej schémy v SR, identifikácia zdaniteľných osôb a sprostredkovateľov do importnej schémy v SR, vznik daňovej povinnosti, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, zaplatenie dane, ukončenie uplatňovania, vylúčenie z uplatňovania, osobitné pravidlá  v súvislosti  s uplatňovaním importnej schémy - príklady – účtovanie


3.5 Osobitná úprava na priznávanie a platbu dane pri dovoze tovaru (tzv. platobná schéma) – kedy sa dá použiť, žiadosť o uplatňovanie platobnej schémy, povinnosti osoby uplatňujúcej platobnú schému, zrušenie povolenia uplatňovať platobnú schému – príklady - účtovanie

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor