Detail kurzu

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2022 - Ing. Monika Adamikova

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Obsah kurzu

  1. Zmeny v zákone o účtovníctve v roku 2022

-     Prehľad zmien od 1.1.2022 (zmeny v súvislosti s definíciou účtovnej jednotky; rozšírenie pôsobnosti zákona o účtovníctve na fyzické osoby, ktoré nie sú účtovnou jednotkou; náležitosti účtovných dokladov; zmeny týkajúce sa účtovnej dokumentácie; zmeny v správnych deliktoch)

-     Spoločnosť v kríze v nadväznosti na úpravu v § 28 ods. 6 zákona o účtovníctve (+zadefinovanie spoločnosti v kríze od 17.7.2022 v Obchodnom zákonníku)

-     Informácia k zmenám v zákone o účtovníctve od 1.9.2022

 

2.      Zálohovanie jednorazových obalov od 1.1.2022 a vplyv na účtovanie

-     Účtovanie u distribútora (veľkoobchod, maloobchod) a u konečného spotrebiteľa

  1. Zaokrúhľovanie cien od 1.7.2022 a vplyv na účtovanie

-     Účtovanie rozdielov zo zaokrúhľovania cien

-     Často kladené otázky k zaokrúhľovaniu cien v súvislosti s účtovaním

 

  1. Účtovanie účtovných prípadov súvisiacich s pandémiou a vojnovou situáciou na Ukrajine

-     Účtovanie kompenzácií zo strany štátu na testovanie zamestnancov začiatkom roka 2022+ zopakovanie základných zásad účtovania účtovných prípadov súvisiacich s pomocou zo strany štátu v súvislosti s pandémiou  na prelome účtovných období

-     Účtovanie vybraných dotácií súvisiacich s pandémiou a účtovanie príspevkov za ubytovanie odídenca

 

  1. Kontrolné  a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi

·        Overenie správnosti veľkostnej skupiny, overenie vzniku povinnosti zmeniť veľkostnú skupinu

·        Kontrola bilančnej kontinuity a  účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia zostatok

·        Inventarizácia majetku a záväzkov ako podmienka preukázateľnosti účtovníctva

·        Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam

 

  1. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady

–  časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy, ocenenie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, odložená daň a ďalšie.

 

  1. Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

·        Zostavenie účtovnej závierky – mikro, malá, veľká účtovná jednotka

·        Register účtovných závierok – zmeny od 1.1.2022,

·        Schválenie účtovnej závierky, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky – zmeny vo vzore výkazu od 1.1.2022

·        Povinnosť auditu za rok 2022 – zmeny v podmienkach pre vznik povinnosti auditu od 1.1.2022

·        Zmeny vo výročnej správe od 1.1.2022

·        Uchovávanie účtovnej dokumentácie – zmeny od 1.1.2022

 

  1. Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2023 v znení známom ku dňu realizácie seminára

 

  1. Diskusia

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály v pdf a organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor