Detail kurzu

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2023 - webinár - Ing. Monika Adamikova

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Obsah kurzu

  • Zmeny v zákone o účtovníctve v roku 2023

-     Prehľad zmien od 1.1.2023 

-     Informácia k zmenám v zákone o účtovníctve od 22.6.2023

 

  • Vybrané okruhy účtovania

-       Účtovanie DPH vo vybraných situáciách – účtovanie zníženia DPH a opravy odpočítanej DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke, účtovanie DPH pri zmene účelu použitia majetku

-       Účtovanie dotácií všeobecne vrátane účtovania vrátenia dotácie, účtovanie špecifických dotácií (napr. poberanie kompenzácií k cenám energií podľa Nariadení vlády SR u dodávateľa energií a iné)

-       Rôzne aktuálne problémy z praxe – účtovanie reklamácií, problematika účtovania účtovných prípadov súvisiacich s elektromobilmi, najčastejšie problémy pri zaokrúhľovaní cien tovarov a služieb platených v hotovosti

 

  • Príprava na zostavenie účtovnej závierky

-       Prípravné a kontrolné práce k zostaveniu účtovnej závierky – správne spracovanie účtovných záznamov (skenovanie) v nadväznosti na podmienky podľa zákona o účtovníctve (čitateľnosť, obsahová a vizuálna zhoda atď.), kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam, inventarizácia a pod.

-       Závierkové účtovné prípady (časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy, ocenenie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, odložená daň a ďalšie.)

-       Upravujúce závierkové účtovné prípady

 

  • Oprava chýb minulých účtovných období

 

  • Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

-       Správne zatriedenie účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny mikro, malá, veľká účtovná jednotka na účely zostavenia účtovnej závierky

-       Register účtovných závierok – najčastejšie chyby pri ukladaní účtovnej závierky do registra účtovných závierok

-       Schválenie účtovnej závierky, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

-       Povinnosť auditu za rok 2023

-       Uchovávanie účtovnej dokumentácie

 

  • Novely účtovných predpisov v znení známom ku dňu realizácie seminára

 

  • Diskusia

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, organizačné náklady

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať