Detail kurzu

Webinár: Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2021 (DPH a DzP) - Ing. Vladimír Ozimý

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Rovnako ako každý rok aj ten budúci pre nás zákonodarcovia pripravujú niekoľko daňových noviniek. Vplyvom novelizácie zákona o DPH, zákona o dani z príjmov a tiež daňového poriadku, môžeme čakať od 1. januára 2021 výrazné zmeny zamerané najmä na podporu malých a stredných podnikov, znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov, platenie preddavkov na daň, znižovanie administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a ďalšie.   Ako bolo už viackrát avizované z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa s účinnosťou od 1. 1. 2021 podstatne mení spôsob registrácie správcu dane a zavádza sa tiež tzv. automatická registrácia vykonaná správcom dane z úradnej moci na základe prvého podaného daňového priznania. Pre mikrodaňovníkov zavádza novela okrem iného aj niekoľko zvýhodnení – napr. majetok nadobudnutý po 1. januári 2021, ktorý je zaradený do užívania alebo do obchodného majetku, môže mikrodaňovník odpisovať v ľubovoľnej výške, čo predstavuje priestor pre legálnu daňovú optimalizáciu.   Aby ste boli včas informovaný o zmenách v roku 2021, pripravujeme pre vás opäť na jeseň školenie s Ing. Vladimírom Ozimým, z ktorého si tradične domov odnesiete nielen ucelený pohľad na danú problematiku, ale tiež množstvo optimalizačných trikov.

Obsah kurzu

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:
  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
  • Videozáznam z webinára na 14 dní

Program

Daň z pridanej hodnoty po zavedení novely ZoDPH od 1.10. 2020 a 1.1.2021 Podmienky registrácie podľa zákona o DPH po novele ZoDPH. Určenie miesta dodania služby v princípoch DPH, zmeny v zákone vo väzbe na pravidlá  určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe.  Miesto dodania pri dodaní tovaru v rámci EÚ a zmeny spojené so zásielkovým predajom. Oprava  základu dane (vystavené a prijaté dobropisy a ťarchopisy). Zavádza sa nový princíp opravy  v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby. Pravidlá viažuce sa k nevymožiteľnosti pohľadávky.Úprava obsahu kontrolného výkazu v prípade opravy základu dane (nevymožiteľné pohľadávky).• Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti.• Vývoz tovaru a preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz.• Dovoz tovaru a zmeny spojené s dovozom tovaru. • Rozšírenie osobitnej úpravy  aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).  Základné princípy ustátia práva na odpočítanie dane u platiteľa DPH.     Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021 Daňový a účtovný dosah dotácií a príspevkov od štátu so zmenami v zákone od 1. 1. 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 – porovnanie bežných dotácií s dotáciami na aktívnu politiku trhu práce.Zmeny v oblasti registrácie a oznamovacích povinností daňovníkov na daň z príjmov. Odklad registrácie z úradnej moci.Preddavková povinnosť daňovníka a povinnosť správcu dane vyplývajúca z platenia preddavkov (komplexný pohľad na problematiku preddavkov k dani z príjmov u FO a PO).Správca dane bude mať povinnosť potvrdiť daňovú rezidenciu daňovníka po novom.Zmeny v oblasti uplatňovania sadzieb dane z príjmov pre právnické osoby.Zmeny v oblasti asignačnej dane.Uplatňovanie pravidiel u mikrodaňovníka od 1. 1. 2021.Uplatňovanie daňovej straty od 1. 1. 2021 – porovnanie so starým modelom uplatňovania strát a v režime zákona lex korona.Vybrané zmeny  v oblasti medzinárodného zdaňovania, napr. vo väzbe k umelcom a športovcom.Kontrolované zahraničné spoločnosti.Zmeny v oblasti zrážkovej dane podľa § 43 ZDP (spresnenie zdanenia dividend spoločníkov v.o.s. a k.s.), zrážková daň ako preddavok na daň z príjmov.PHL ako daňový výdavok po novom od júla 2020. Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2021 Zmena pravidiel pre povinnosť overenia UZ audítorom.Nové pravidlá na účtovanie opravy odpočtu DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a opravy základu dane pri nezaplatení protihodnoty za tovar a službu.

Harmonogram

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma  . . . 

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41 70 53 414
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor