Detail kurzu

Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2021 - Ing. Mária Horváthová

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Získajte podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2020. Na školení s Ing. Máriou Horváthovou si môžete ozrejmiť všetky závierkové účtovné prípady, inventarizáciu majetku alebo zostavenie súvahy a výkazu ziskov a strát. Okrem základných vedomostí, ktoré potrebuje poznať každý účtovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, získate aj vzorové poznámky mikro, malej účtovnej a veľkej jednotky.

 

Webinár vychádza z najčastejšie kladených otázok za minuloročné účtovné obdobia, a preto na školení nebudú chýbať ani riešenia konkrétnych závierkových problémov. Odniesť si zo školenia môžete celý rad praktických tipov pre ukončenie účtovného roka 2020, ako aj prehľad zmien, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. 1. 2021.

Obsah kurzu

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:
 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
 • Videozáznam z webinára na 14 dní

Program

 • Vybrané oblasti účtovania počas roka (dlhodobý majetok, zásoby,  záväzky, pohľadávky)
 • Daňová uznateľnosť  vybraných položiek (nájomný vzťah, vyvolaná investícia, výdavky po zaplatení, náklady na pohonné látky po novom)
 • Účtovanie účtovných prípadov spojených s účtovnou závierkou:
  • účtovanie opravných položiek k majetku, daňové opravné položky,
  • účtovanie rezerv, daňové rezervy,
  • časové rozlíšenie nákladov, výnosov, výdavkov a príjmov,
  • ocenenie majetku a záväzkov reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
  • výpočet odloženej dane z príjmov,
  • prepočítanie majetku a záväzkov v cudzej mene na eurá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
 • Zabezpečenie úplnosti účtovníctva:
  • účtovanie nevyfakturovaných splnených dodávok a poskytnutých služieb,
  • pohľadávky s neurčitou výškou,
  • spresnenie výšky záväzkov,
  • penále, úroky z omeškania, sankčné pokuty,
  • zaúčtovanie výpisu z banky s dátumom posledného dňa účtovného obdobia,
  • upravujúce závierkové účtovné prípady.
 • Overenie skutočností pred uzatvorením účtovných kníh:
  • kontrola bilančnej kontinuity,
  • kontrola účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.
 • Uzatvorenie účtovných kníh
 • Zostavenie účtovnej závierky
 • Zverejnenie údajov z účtovnej závierky a overenie účtovnej závierky audítorom

Harmonogram

09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


PROFIL LEKTORA: 

Ing. Mária Horváthová

Dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov.

Cieľová skupina

pre všetkých ktorých táto téma zaujíma . . .

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 417053414
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor