Detail kurzu

Webinár: Pohľadávky a vlastné imanie, účtovný a daňový pohľad - Ing. Jana Acsová

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár je zameraný na účtovný a daňový pohľad pohľadávok

Obsah kurzu

1.     Pohľadávky – základné východiská pri nakladaní s pohľadávkami:
- plynutie času, splatnosť a premlčanie pohľadávky
- príslušenstvo k pohľadávkam, omeškanie dlžníka s platením

 

2.     Pohľadávky:
- testovanie pohľadávok na zníženie hodnoty; opravná položka k pohľadávkam z hľadiska

  účtovného a daňového
- odpísanie a postúpenie pohľadávky – možnosti a obmedzenia z hľadiska účtovného a daňového

 

3.     Oprava základu dane z dôvodu nevymožiteľnosti pohľadávky:
- účtovanie opravy odpočítania DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke

- oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru

  alebo služby

 

4.     Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom vo vybraných súvislostiach:
- vklady do základného imania – nadväznosti na Obchodný zákonník a zákon o dani z príjmov

- účtovanie na účte 413 - Ostatné kapitálové fondy

- vklady do kapitálového fondu z príspevkov a ich daňové posúdenie

 - dividendy

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály v pdf a organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor