Detail kurzu

Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch (2.dňový webinár)-možnosť výberu aj 1dňa - Ing. Martin Ťažký

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Cieľ seminára: 2-dňový seminár je zameraný na rozšírenie a prehĺbenie vedomostí pri aplikácii jednotlivých ustanovení zákona o DPH v praxi, s poukázaním na riešenie vzniknutých konkrétnych situácií

Obsah kurzu

1. deň 8.6.2022 - Dodávky tovaru realizované platiteľom DPH alebo pre platiteľa DPH

    1/ Miesto dodania tovaru
pri dodávkach tovaru spojených s prepravou, pri dodaní tovaru s inštaláciou a montážou, pri dodaní tovaru bez prepravy, pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ (základy – bez ktorých to nejde.-.§ 13, § 16a, § 14)

2/ Vznik daňovej povinnosti
pri dodaní tovaru, prijatí platby vopred, pri opakovaných dodávkach energií, pri ich refakturáciách (§ 19 ods. 1, 3, 4)

3/ Dodanie tovaru v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti
predaj tovaru v SR zahraničnou osobou – identifikovanou resp. neidentifikovanou pre daň -, možnosti odpočítania dane v takých prípadoch, dodávky tovaru medzi slovenskými platiteľmi dane s prenosom daňovej povinnosti a uvádzanie týchto transakcií v DP a KV (§ 69 ods. 2, 12)

4/ Dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane
podmienky oslobodenia od dane, dôkazy, uvádzanie v DP a v SV (§ 43)

5/ Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
miesto nadobudnutia tovaru, určenie dátumu vzniku daňovej povinnosti v rôznych prípadoch nákupu, uvádzanie v DP a v KV (§ 11, § 17, § 20, § 69 ods. 6)

6/ Trojstranný obchod, posudzovanie reťazových obchodov
podmienky trojstranného obchodu, určenie pohyblivej dodávky, príklady na zorientovanie sa v reťazových  obchodoch, uvádzanie v DP a KV ( § 45, § 13a, § 69 ods.7)

7/ Dodanie tovaru do tretieho štátu s oslobodením od dane
podmienky oslobodenia od dane, dôkazy, uvádzanie v DP (§ 47)

8/ Dovoz tovaru z tretieho štátu

podmienky odpočítania dane zaplatenej pri dovoze tovaru + prípady, kedy nie je možné odpočítať daň platiteľom pri dovezenom tovare, spôsoby dovozu tovaru z tretích štátov (vyclenie v SR, vyclenie v členskom štáte) a s nimi spojené uplatňovanie DPH platiteľom dane pri dovezenom tovare, uvádzanie  v DP a KV (§ 18, § 49, § 51 § 48 ods. 3, § 11 ods. 8, § 69 ods. 6)

9/ Reťazové obchody pri dovoze tovaru - nový prístup  v posudzovaní reťazových obchodov pri dovoze tovaru od 01.01. 2022

     10/ Diskusia - odpovede na otázky účastníkov2. deň 15.6.2022 - dodávky služieb a DPH

     1/ Miesto dodania služieb - určenie miesta dodania pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť, pri vzdelávacích službách, pri preprave tovaru, pri elektronických službách, príklady vykonávania služieb medzi viacerými podnikateľmi v                   zahraničí (základ – bez ktorého to nejde,...§ 15, § 16a, § 16)

2/ Vznik daňovej povinnosti pri dodaní služieb
pri prijatí platby vopred, pri opakovane dodávanej službe - nájomného, pri obstaraných   službách prepravy tovaru (§ 19 ods. 2, 4, 6)

3/ Nájom nehnuteľností
uplatnenie daňového režimu v závislosti od  nájomcu, nájom bytu, úprava odpočítanej dane podľa § 54 v nadväznosti na poskytnutý nájom  (§ 38 ods. 3, § 38 ods. 5, § 54)

4/ Zdaňovanie služby colného zastupovania pri dovoze tovaru  – zmena od 01.01. 2022

5/ Dodanie služieb v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti
stavebné práce, služby dodané zahraničnými osobami – identifikovanými resp.  neidentifikovanými  pre daň, možnosti   odpočítania dane v takých prípadoch, uvádzanie v DP a KV (§ 69 ods. 2, 3, 12 písm. j/)

6/ Registrácia zdaniteľných osôb podľa § 7a   a ich povinnosti- dôsledky oneskorenej registrácie, podanie DP, súhrnného výkazu, záznamy

7/ Súhrnný výkaz - uvádzanie transakcií v súhrnnom výkaze, obdobie, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz a jeho zmena, príklady podania dodatočného SV

8/ Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, organizačné náklady, občerstvenie,

Hodnotenie
Organizátor