Detail kurzu

Webinar: 2 časť: Vybrané ustanovenia zákona o dani z pridanej hodnoty - Ing. Martin Ťažký

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár je určený pre všetkých (ekonómov, účtovníkov a daniarov), zameraný na rozšírenie a prehĺbenie vedomosti pri aplikácii jednotlivých ustanovení zákona o DPH v praxi, s poukázaním na riešenie vzniknutých konkrétnych situácií

Lektor: Ing. Martin Ťažký – metodik Finančného riaditeľstva SR pre oblasť dane z pridanej hodnoty

Obsah kurzu

Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch - 2. časť


1. Dodanie služieb, predmet dane, určenie miesta dodania služieb
- služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, prepravné služby (§ 2, § 9, § 15, § 16)


2. Vznik daňovej povinnosti pri dodaní služieb
- pri prijatí platby vopred, pri opakovane dodávaných službách, pri obstaraných službách (§ 19 ods. 2, 4, 6)


3. Dodanie služieb v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti
- služby dodané zahraničnými osobami, stavebné práce, uvádzanie v DP a KV (§ 69 ods. 2, 3, 12 písm. j/)


4. Základ dane a jeho opravy
- súvisiace náklady zahrňované do základu dane, opravy základu dane, oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke, uvádzanie v DP, v KV v SV (§ 22, § 25, § 25a)


5. Fakturácia
- povinnosť vyhotovenia faktúry, zjednodušená faktúra, opravná faktúra, „vyúčtovacia faktúra pri energiách“ (§ 71 - § 75)


6. Odpočítanie dane, oprava odpočítanej dane
- podmienky odpočítania dane, odpočet z došlých faktúr z minulého roka, uvádzanie v DP, KV (§ 49 - § 51, § 53, § 53b)


7. Kontrolný výkaz
- stručný prehľad vyplňovania jednotlivých častí kontrolného výkazu, chyby pri podaní KV a dodatočného KV (§ 78a)

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály v pdf a organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor