Detail kurzu

BRATISLAVA - Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov – (tzv. INFO ZÁKON)

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Všeobecné východiská

Slovenská republika ako materiálny právny štát (čl. 1 ods. 1 Ústavy SR)

Princíp seba limitácie štátnej moci (čl. 2 ods. 2 Ústavy SR).

Princíp legálne licencie (čl. 2 ods. 3 Ústavy SR).

Právo na informácie ako ústavné právo (čl. 26 Ústavy SR)

Obsah kurzu

Základné princípy Info zákona 

Ťažiskový pojem Info zákona „Informácia“

Dva spôsoby sprístupňovania informácií

Subjekty povinné zverejňovať informácie – tzv. Povinné osoby

Organizačné úlohy Povinných osôb

Osoby oprávnené žiadať o informácie

Rozsah informačnej povinnosti Povinných osôb

Princíp „čo nie je tajné, je verejné“

Princíp prevažujúceho verejného záujmu

Aké informácie má Povinná osoba „k dispozícii“

Spôsob obmedzovania práva na informácie

Info zákon a mlčanlivosť

Info zákon a vzťah k iným predpisom o sprístupňovaní informácií

 

Kategórie informácií, ktoré sa nesprístupňujú (§ 8 Info zákona – § 11 Info zákona)

Utajované skutočnosti (§ 8)

Čo je utajovaná skutočnosť

Materiálna podmienka

Formálna podmienka

Označenie informácie za utajovanú skutočnosť

Zoznam utajovaných skutočností

Medze a kritériá utajovania

Odôvodnenie rozhodnutia v prípade utajovaných skutočností

Čiastočné obmedzenie prístupu k dokumentom

 

Daňové a bankové tajomstvo (§ 8)

 

Osobné údaje a informácie o súkromí (§ 9)

Súkromie

Osobné údaje

Princíp prevažujúceho verejného záujmu

Postup povinnej osoby a anonymizácia

 

Obchodné tajomstvo (§ 10)

Znaky obchodného tajomstva

Označenie za obchodné tajomstvo a odôvodnenie rozhodnutia

Tzv. dôverné informácie

Obchodné tajomstvo a prevažujúci verejný záujem

Všeobecná zásada: Obmedzovanie práva na informácie v súlade s ústavou

Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám

 

Informácia poskytnutá bez právnej povinnosti (§ 11 ods. 1 písm. a)

Informácia zverejňovaná na základe osobitného zákona (§ 11 ods. 2 písm. b)

Informácia, ktorej sprístupnením možno porušiť ochranu

duševného vlastníctva (§ 11 ods. 1 písm. c)

Informácia o rozhodovacej činnosti súdov a OČTK (§ 11 ods. 1 písm. d) a § 6 Trestného poriadku

Informácia týkajúca sa miesta výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín (§ 11 ods. 1 písm. e)

Informácia nesprístupnená na základe právne záväzných aktov Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy (§ 11 ods. 1 písm. f)

Informácia týkajúca sa výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru (§ 11 ods. 1 písm. g)

Informácia získaná od tretej osoby, ktorá priamo nesúvisí s úlohami povinnej osoby podľa osobitného zákona (§ 11 ods. 3)

 

Postup pri sprístupňovaní informácií

 

Žiadosť o informácie

Spôsob podania žiadosti o informácie

Náležitosti žiadosti o informácie

Vzor žiadosti o informácie

Moment podania žiadosti

Oznámenie o výške materiálnych nákladov

 

Postúpenie žiadosti

 

Odkaz na zverejnenú informáciu

 

Modus sprístupnenia informácií

 

Lehoty na vybavenie žiadosti

Predĺženie lehoty

Počítanie lehôt

 

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

Rozhodnutie zápisom v spise

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie

Aj list môže byť rozhodnutím

Osobitný postup povinných osôb podľa § 2 ods. 3

Fikcia zamietavého rozhodnutia

 

Opravné prostriedky

Podanie opravného prostriedku a jeho druhy

Spôsob podania opravného prostriedku

Náležitosti odvolania

Vzor odvolania proti doručenému písomnému rozhodnutiu

 

Zastavenie konania – res iudicata (prekážka rozhodnutej veci

Preskúmanie rozhodnutia súdom

Iné spôsoby nápravy nezákonného rozhodnutia alebo nezákonného postupu

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií

 

 

 

Aktívne zverejňovanie informácií

Zodpovednosť za porušenie Info zákona

Priestupky

Konanie o priestupku

Vzor návrhu na prejednanie priestupku

Kto je zodpovedný

Zavinenie

Výška pokuty

Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru, stravný lístok na obed

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor