Detail kurzu

ONLINE - Zverejňovanie zmlúv z pohľadu kontrolóra v roku 2023

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Pre záujemcov je pripravená téma webinára, ktorá sa bližšie venuje správnosti a zákonnosti zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv v roku 2023 aj po poslednej novelizácii zákona. Obsah webinára nadväzuje na kontrolnú prax lektora a jeho preverovania Centrálneho registra zmlúv. Pre účastníkov je pripravená časť webinára, ktorá bližšie rozoberá prehľad zverejňovania zmlúv práve prostredníctvom registra zmlúv z pohľadu viacerých organizácií verejnej správy. 

Obsah kurzu

Webinár je vhodný pre štátne organizácie, zriadené organizácie štátu, obce, školy, zariadenia, rozpočtové a príspevkové organizácie obcí, miest alebo vyšších územných celkov.  Lektor sa bližšie venuje praktickému zapojeniu ustanovení § 5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do dennej praxe a to „bez čítania zákona“.

Venovať sa bližšie budeme otázkam z praxe a to napríklad:

-       Čo všetko sa povinne zverejňuje na webovom sídle/CRZ?

-       Ako správne zverejňovať dohody a dodatky k zmluvám?

-       Čo treba uverejniť v personálnej oblasti alebo majetkovej agende?

-       Môžeme zverejňovať aj evidencie zmlúv a prílohy k zmluvám?

-       Čo priniesla posledná novela zákona pre rok 2023?

-       Čo má byť v zmluve povinne zverejnené?

-       Treba zverejniť i kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa?

-       Musíme zverejniť aj dohody o hmotnej zodpovednosti alebo o použití vozidla?

Obsah seminára:

1.     Prehľad povinností zverejňovania

2.     Zverejňovanie zmlúv v praxi

3.     Interné smernice, upozornenia do praxe

4.     Konzultácie s účastníkmi

5.     Predstavenie bonusov

6.     Záver

Cieľová skupina

Seminár je určený pre zamestnancov (ekonómov a účtovníkov, rozpočtárov, zamestnancov zodpovedných za oblasť zverejňovania, hospodárov) subjektov verejnej správy a samosprávy, štátne organizácie a fondy, kapitoly štátneho rozpočtu, zamestnancov samosprávy miest a obcí, zamestnancov školských zariadení, základných a materských škôl, stredných škôl, rozpočtové a príspevkové organizácie, štatutárov, či vnútorných kontrolórov a hlavných kontrolórov obcí, vyššie územné celky a zriadené organizácie (zariadenia, divadlá a podobne), bytové podniky a obchodné spoločnosti založené obcou alebo mestom (s.r.o, a. s.).

Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor