Detail kurzu

Webinár: Daň z motorových vozidiel za rok 2021 - Ing. Jana Fülöpová

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Obsah kurzu


1. Rekapitulácia základných pojmov zákona vrátane určenia vzniku a zániku daňovej povinnosti, daňové priznanie, možnosť podania oznámenia o zániku daňovej povinnosti

 • predmet dane - vozidlo elektromobil, osobné, úžitkové a autobus
 • základ dane – „technické parametre jeho určenia“
 • oslobodenie od dane – zánik oslobodenia od dane
 • vzťah daňovník a vozidlo, nájomca, zamestnávateľ
 • zdaňovacie obdobie, ročné, iné ako ročné zdaňovacie obdobie,
 • platenie preddavkov na daň, zánik platenia preddavkov na daň  
 • zápis v daňovom priznaní

2. Ročná sadzba dane, úprava ročnej sadzby dane v závislosti od:

 • použitia prílohy č. 1 pre všetky vozidlá okrem vozidiel, ktorými sú ťahače a návesy
 • použitia prílohy č. 1a výlučne pre vozidlá ťahače a návesy
 • veku vozidla
 • bez použitia kritéria veku vozidla
 • použitia hybridného motorového vozidla a druhu použitého alternatívneho paliva
 • použitia vozidiel v kombinovanej doprave
 • príklad postupu úpravy ročnej sadzby dane na účely výpočtu dane
 • príklad postupu úpravy ročnej sadzby dane na účely predpokladanej dane

3. Príklad na vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2021

4. Výpočet predpokladanej dane na zdaňovacie obdobie 2022

 • zápis v daňovom priznaní

5. Platenie preddavkov na daň

 • platenie preddavkov na daň, určenie platenia preddavkov na daň inak; možnosti

6. Diskusia k otázkam účastníkov webinára

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

Poplatok obsahuje organizačné zabezpečenie, materiál lektora, občerstvenie,

Hodnotenie
Organizátor