Detail kurzu

Webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2021 s vyplnením nového tlačiva daňového priznania a zmeny pre rok 2022 - Ing. Peter Horniaček

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Webinár je zameraný na správne vypracovanie DP PO za rok 2021 na novom tlačive a upozornenie na zmeny v oblasti DzP PO v roku 2022

Obsah kurzu


1. Nové tlačivo daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2021

 • legislatívny rámec – zákon o dani z príjmov a jeho novely v roku 2021, mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov
 • termín, spôsob podania a možnosti odkladu termínu podania, splatnosť dane za zdaňovacie obdobie 2021
 • vznik povinnosti podať daňové priznanie
 • preddavky na daň platené na zdaňovacie obdobie a vyrovnanie celoročnej dane, zmena v platení preddavkov na zdaňovacie obdobie 2021 do lehoty na podanie daňového priznania
 • riadne daňové priznanie, opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie
 • aktuálne tlačivo daňového priznania – základný prehľad zmien vrátane poučenia k vyplneniu priznania

2. Prehľad legislatívnych zmien účinných od 1.1.2021 s vplyvom na vyplnenie tlačiva DP PO, vrátanie zmien platných od 1.1.2022
3. Súvislý príklad na vyplnenie tlačiva DP PO s príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí daňového priznania a s osobitným zameraním na:

 • položky zvyšujúce a znižujúce výsledok hospodárenia
 • zdanenie výnosov plynúcich na kompenzáciu dôsledkov pandémie, uplatnenie daňových výdavkov súvisiacich s pandémiou
 • úpravu základu dane závislých osôb – transferové oceňovanie, dokumentácia k transferovému oceňovaniu pre rok 2020
 • nepeňažný príjem prenajímateľa pri vykonaní opráv a technického zhodnotenia nájomcom, dotácia na nájomné a jej vplyv na základ dane
 • vstupná cenu finančného majetku na účely uplatnenia daňového výdavku pri predaji finančného majetku s prehľadom zmien vo vstupnej cene finančného majetku
 • opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávok a ich príslušenstva, pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, fikcia premlčania na daňové účely od roku 2020
 • neuhradené záväzky – zvýšenie základu dane, odklad lehôt splatnosti počas pandémie
 • vplyv rezerv na základ dane – tvorba, použitie, zrušenie
 • výdavky súvisiace s majetkom charakteru osobnej spotreby
 • odpisy prenajatého majetku
 • náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení, zmeny prijaté v roku 2020 a 2021,
 • ostatné pripočítateľné a odpočítateľné položky
 • položky upravujúce základ dane na základe testovania jeho výšky (odpisovanie a prenájom tzv. luxusných automobilov, reklamné predmety, duálne vzdelávanie, členský príspevok z nepovinného členstva, sponzorské v športe)
 • odpisy majetku, prerušenie odpisovania, odpisy majetku poskytnutého na prenájom, odpisovanie majetku obstaraného na lízing, porušenie podmienok operatívneho nájmu a lízingu
 • sadzba dane, znížená sadzba dane 15 % a kritériá jej uplatnenia
 • odpočet daňovej straty – vykázanej za zdaňovacie obdobie 2019 a 2020; osobitosti umorovania
 • vyplnenie ostatných častí daňového priznania – zdaňovanie dividend, vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku, daň pri odchode, asignácia dane, zmeny v zaokrúhľovaní

4. Diskusia

Cieľová skupina

široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

Poplatok obsahuje organizačné zabezpečenie, materiál lektora, občerstvenie,

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať