Detail kurzu

ONLINE - "Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v teórii a rozhodovacej praxi"

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom školenia bude priblížiť problematiku porušenia finančnej disciplíny, na praktických príkladoch demonštrovať jednotlivé skutkové podstaty porušenia finančnej disciplíny a osvojiť si zručnosti potrebné pre správnu formuláciu nedostatkov predstavujúcich porušenie finančnej disciplíny.

Obsah kurzu

A. Teoretická časť

1. verejné prostriedky podľa § 2 zákona č. 523/2004 Z. z. a základné zásady nakladania s nimi

2. porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. - rozbor jednotlivých skutkových podstát vrátane praktických príkladov

3. sankcie za porušenie finančnej disciplíny a zásady ich ukladania

 

B. Praktická časť

1. ako správne formulovať nedostatky predstavujúce porušenie finančnej disciplíny 

 

C. Diskusia

Cieľová skupina

kontrolóri, audítori, zamestnanci orgánov verejnej správy poskytujúcich verejné prostriedky, prijímatelia finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu EÚ a všetci ostatní, ktorí majú o problematiku záujem

Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor