Detail kurzu

WEBINÁR : Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 a aktuálne zmeny (najmä) od 1. 1. 2023

SEO s.r.o.

Popis kurzu

LEKTORKA: Ing. Valéria  J a r i n k o v i č o v á , špecialistka v danej oblasti s celosl. pôsobnosťou, autorka odborných článkov, príručiek - bude hovoriť o zmenáchktoré majú vplyv na daň za rok 2022

Obsah kurzu

 1.     Úvod do problematiky – stručne k legislatívnemu procesu     týkajúcemu       sa zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani  z príjmov v znení n. p. (ďalej len    „ZDP“).

 

2.     K zmenám, ktoré majú vplyv na daň za rok 2022 na základe noviel ZDP a iných právnych noriem: o. i. k odpočtu  výdavkov (nákladov) na investície,  k podpore v čase skrátenej práce, k zmenám na základe   opatrení, prijatých v čase mimoriadnej situácie ešte aj začiatkom roku         2022, k posudzovania príjmov z        predaja pozemkov  po scelení (komasácii        pozemkov), ku zaokrúhľovaniu platieb v hotovosti, ku stravovaniu daňovníkov s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP  a      stravovaniu daňovníkov s príjmami z podnikania a z inej samostatnej         zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vrátane prehľadu súm odvíjajúcich sa od stravného (opakovane zvyšovaného) v roku 2022 na    účely Zákonníka práce a ZDP, k zmenám pri zamestnaneckých         benefitoch.

3.     Daň za rok 2022:

a)     - stručne k okruhu príjmov, ktoré sa v daňovom priznaní   neuvádzajú (o. i.  od dane oslobodené a zdaňované zrážkou),

        - daňové a nedaňové výdavky,

        - zvýhodnená sadzba dane za určených podmienok,

        - mikrodaňovník v roku 2022 – zvýhodnenia a povinnosti,

        - daňový bonus na nezaopatrené dieťa do konca júna a od 1. 7. 2022,

        - daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2022...

        - v rámci tejto podtémy o. i.: výpočet dane, špecifiká zdaňovania       jednotlivých druhov príjmov, najmä  z podnikania a z inej samostatnej      zárobkovej činnosti, niektoré možnosti legálnej daňovej optimalizácie, príklady s vyplnenými tlačivami – typ A, typ B; postup účtovnej         jednotky účtujúcej v sústave JÚ najmä pri príprave a zostavovaní      účtovnej závierky;    uplatnenie poistného na zdravotné poistenie a s    tým súvisiace možnosti.

 

b)     Stručne k tlačivám a lehotám týkajúcim sa zdaňovania príjmov zo        závislej činnosti, k povinnostiam zamestnávateľa, k vykonaniu ročného zúčtovania preddavkov na daň z  príjmov zo závislej činnosti.

 

c)     Daňové priznanie za rok 2022: povinnosť ho podať, dobrovoľné podanie daňového priznania, lehoty, preddavky na daň.

 

d)     Zmeny, ktoré nastávajú od 1. 1. 2023, o. i.  daňový aspekt príspevku       poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom na štátom podporované        nájomné bývanie, zmeny týkajúce sa  daňového bonusu na dieťa, ďalšie       zmeny vyplývajúce z jesennej novely  ZDP.

 e)    K častým chybám a omylom (so zameraním na zdaňovanie príjmov fyzických osôb, a aj vo vzťahu k zahraničiu) – ako sa im vyhnúť.

4.    Diskusia

 

 

Kontaktná osoba


0904908226
seo@seosro.sk

Hodnotenie
Organizátor