Detail kurzu

Webinár: Interné akty riadenia v škole – ako vypracovať povinné a nepovinné smernice v roku 2023 - PhDr. Marek Havrila, PhD.

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Každá škola a školské zariadenie je povinné vypracovať a viesť rôzne interné riadiace akty. Čo rozumieme pod internými aktmi riadenia? Akú dokumentáciu k nim musíte viesť? Musia byť súčasťou internej smernice a na čo pamätať pri tvorbe smerníc? Ktoré interné smernice a predpisy sú nepovinné, ale na základe praxe je dobré ich mať? Ktoré interné predpisy je potrebné prerokovať v pedagogickej rade, so zástupcami zamestnancov či so zriaďovateľom a kedy sa vyžaduje súhlas zástupcov zamestnancov? Riadiacimi aktmi a zostavením interných smerníc aj smerníc vás za 2 hodiny prakticky prevedie PhDr. Marek Havrila, PhD.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

1. Čo rozumieme pod internými aktmi riadenia, ktoré vydáva riadi-
teľ školy/školského zariadenia?
2. Interné akty riadenia ako súčasť ďalšej dokumentácie školy/školského zariadenia
3. Zásady tvorby a spracovania interných smerníc v súlade s osobitnými predpismi
4. Formálne náležitosti smerníc
5. Jednotlivé agendy a oblasti, ktoré pokrývajú interné smernice
6. Povinné interné smernice
7. Odporúčané a nepovinné interné smernice/predpisy
8. Evidencia a aktualizácia smerníc
9. Zverejňovanie smerníc
10. Kľúčové smernice vzťahujúce sa na výchovu a vzdelávanie žiakov
11. Kľúčové smernice vzťahujúce sa na pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl
12. Ktoré interné predpisy je potrebné prerokovať v pedagogickej rade, so zástupcami zamestnancov a so zriaďovateľom? Kedy sa vyžaduje súhlas zástupcov zamestnancov?
13. Príklady z praxe – na čo pamätať pri tvorbe smerníc, kontrolné zistenia

 Harmonogram

09:00 - 11:00 prednáška spojená s diskusiou

Profil lektoraPhDr. Marek Havrila, PhD.

Ako odborný radca na oddelení odborných a metodických činností odboru školstva Okresného úradu  Prešov koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením na školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje lektorsky i publikačne. Je konzultantom obsahu programu vzdelávania a učebných zdrojov – expert senior pre Národný program Teachers a externým expertom na metodické usmerňovanie v projekte Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie (VÚDPaP).

Cieľová skupina

Webinár je určený najmä vedúcim pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, uchádzačom o funkciu riaditeľa školy/školského zariadenia a zamestnancom zriaďovateľa, ktorí sa podieľajú na kontrole a metodickom usmerňovaní škôl a školských zariadení.

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor