Detail kurzu

Webinár: Významná novela Infozákona z januára 2023 – prvé praktické skúsenosti - Mgr. Vladimír Pirošík

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Dňa 1. januára 2023 vstúpil do účinnosti zákon č. 428/2022 Z. z.,  t.j. dlhoočakávaná novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Novela Infozákona priniesla viacero významných zmien tak v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť, ako aj v oblasti povinného zverejňovania zmlúv. Novela reagovala aj na problémy aplikačnej praxe, osobitne na fenomén tzv. šikanóznych infožiadostí. Novela však zároveň obsahuje aj viacero nejasných, resp. neurčitých ustanovení, ktoré spôsobujú interpretačné nejasnosti. Cieľom webinára je preto oboznámiť účastníkov s obsahom novely a tiež poskytnúť im jednoznačný výklad nejasných ustanovení a zdieľať prvé praktické skúsenosti s novelou. Webinár povedie advokát Vladimír Pirošík, ktorý je spoluautorom Infozákona a skúseným praktikom. Na záver môžete využiť priestor na konzultáciu individuálnych otázok s lektorom.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • predstavenie novely zákona o slobode informácií účinnej od 1. januára 2023 (zák. č. 428/2022 Z.z.)
  • zmeny v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť
  • nové obmedzenia v prístupe k informáciám v záujme ochrany pred ujmou v hospodárskej súťaži
  • šikanózne infožiadosti a zneužívanie práva na informácie – možnosti právnej obrany
  • novinky pri povinnom zverejňovaní kontraktov na centrálnom registri zmlúv
  • odpovede na otázky účastníkov


Harmonogram

09.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou 

Profil lektora
Mgr. Vladimír Pirošík

Advokát špecializujúci sa na informačnú legislatívu v praxi. Spoluautor zákona č. 211/2000 z. z. o slobode informácií. Ukončil Právnickú fakultu UK v roku 2001 (Mgr.). Po absolvovaní viacerých zahraničných študijných pobytov a koncipientskej praxe v kancelárii JUDr. Ernesta Valka v Bratislave pracuje od roku 2005 ako samostatný advokát.  Dlhodobo sa zameriava na problematiku prístupu k informáciám v praxi verejného sektora. Autor a spoluautor viacerých odborných publikácií z tejto oblasti. Viac ako 20 rokov sa aktívne venuje lektorskej a školiteľskej činnosti.

Cieľová skupina

Webinár je určený všetkým povinným osobám podľa § 2 Infozákona, t.j. ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, orgánom miestnej štátnej správy, obciam, mestám a VÚC, školám a školským zariadeniam, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, súdom, zdravotným poisťovniam, štátnym podnikom, vodárňam, verejným obchodným spoločnostiam, orgánom činným v trestnom konaní atď.

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor