Detail kurzu

Aktuálne daňové témy DPH v roku 2023 - webinár, Ing. Soňa Ugróczy

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár bude zameraný predovšetkým na aktuálne daňové témy, okruhy a problémy v oblasti dane z pridanej hodnoty v roku 2023.

Získajte všetky potrebné relevantné informácie pre vašu prax tak, aby ste predišli chybám a omylom.  

Lektor : Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Obsah kurzu

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

Ø  Nevymožiteľné pohľadávky/neuhradené záväzky – oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby

-        Nové podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky (za nevymožiteľnú pohľadávku sa od roku 2023 považuje aj nezaplatená pohľadávka za dodanie tovaru a služby po splatnosti 150 dní!)

-        Povinnosti a postup pri oprave základu dane podľa § 25a (dodávateľ) – ako si prinavrátiť neuhradenú DPH, z akých pohľadávok

-        Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b (odberateľ) – POVINNOSŤ vrátiť odpočítanú DPH z neuhradených faktúr (záväzkov) po splatnosti 100 dní!

-        Úprava mechanizmu opravy základu dane (vyhotovenie opravného dokladu, zdaňovacie obdobie v ktorom sa oprava vykoná, vykazovanie v tlačivách a iné)

Ø  Zdaniteľná osoba a vykonávanie ekonomickej činnosti – povinnosti registrácie od 1.1.2023, kto sa nemusí registrovať za platcu DPH

Ø  Prenesenie daňovej povinnosti v zákone o DPH  (Dodania tovarov a služieb v tuzemsku medzi dvomi platiteľmi DPH, pri ktorých sa uplatňuje prenesenie daňovej povinnosti, prenesenie daňovej povinnosti zahraničnou osobou na tuzemského platiteľa dane, prenesenie daňovej povinnosti tuzemským platiteľom dane na zahraničnú osobu, odkazy na faktúrach, vykazovanie vo výkazoch, povinnosť registrácie)

Ø  Vznik daňovej povinnosti  na vybraných príkladoch z praxe (deň dodania tovaru – prevod práva nakladať ako vlastník; dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; čiastkové a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; refakturácia, prijaté/poskytnuté preddavky a DPH; bezodplatné dodanie tovaru, krádež tovaru a iné)

Ø  Predaj tovaru do EU, nadobudnutie tovaru z EU (preukazovanie oslobodenia, lehoty, trojstranný obchod, reťazový obchod – príklady z praxe)

Ø  Nový pohľad na plnenia, ktoré sú a ktoré sú/nie sú predmetom dane (poplatky za márnu jazdu, prestoj, predčasné ukončenie leasingovej zmluvy, poškodenie tovaru pri preprave, úroky z omeškania, predčasné ukončenie obchodnej zmluvy, zmluvné pokuty, kaucie a iné)

Ø  Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH – príklady odpočítania DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane, napr. odpočítanie dane z došlých faktúr za minulé roky

Ø  Dovoz tovaru – zmeny v zdaňovaní colno-deklaračných služieb pri dovoze tovaru, uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri dovoze

Ø  Uplatňovanie zníženej sadzby DPH od 1.4.2023 v zmysle novely zákona od DPH na určite služby v oblasti športu a gastrosektor

Ø  Informácie k poberaniu kompenzácií k cenám energií pre dodávateľov energií – daňové a účtovné zaobchádzanie

Cieľová skupina

široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, organizačné náklady

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať