Detail kurzu

Webinár: Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende v roku 2024 - JUDr. Marcela Macová, PhD.

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Medzi najkritickejšie oddelenia, kde sa spracúvajú osobné údaje, patrí personálna, mzdová a účtovná agenda. Pre tieto oddelenia sme preto pripravili webinár, v ktorom vám JUDr. Marcela Macová, PhD., vysvetlí, ako postupovať pri výkone vašej práce v súlade s najnovšími pravidlami GDPR. Dozviete sa, ako ošetriť faktúry, zmluvy, dohody so zamestnancami, osobné spisy zamestnancov, webové sídla, vzťahy so sprostredkovateľmi, monitorovacie systémy, fotografie a ďalšie oblasti. Cieľom lektorky je zorientovať vás v tejto širokej spleti pravidiel a pomôcť vám nastaviť interné procesy legislatívne.

Obsah kurzu

Popis

V prípade personálnej, mzdovej a účtovnej agendy dochádza k neustálym legislatívnym zmenám, a to aj z pohľadu ochrany osobných údajov, napr. zmena zákona o službách zamestnanosti od 1.1.2024, zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

 

Personálne, mzdové a účtovné oddelenia patria medzi najvyťaženejšie a práve tu sa musí klásť dôraz na ochranu osobných údajov. Veľakrát sú to práve tieto oddelenia, ktoré majú na starosti dohľad nad ochranou osobných údajov. Tieto oddelenia sú povinné dodržiavať kontrolu plnenia vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva. Aj z toho dôvodu sme pre vás pripravili seminár, kde vám poradíme, ako sa v praxi vyrovnať s požiadavkami GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a iných predpisov.

 

Pomocou praktických príkladov si vysvetlíme: ako má vyzerať súhlas a ako ho získať, čo môže obsahovať osobný spis zamestnanca a ako má vyzerať pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti. Tak isto si povieme, čo by mala obsahovať každá zmluva (aj s právnickými osobami) a čo by mal mať každý prevádzkovateľ na svojom webovom sídle. Podrobne sa budeme zaoberať aj fotografovaním alebo monitorovaním zamestnancov na pracovisku a ďalšími povinnosťami, ktoré pre vás vyplývajú z nariadenia GDPR. 

 

Na záver školenia budeme venovať celú hodinu konkrétnym rozhodnutiam Úradu na ochranu osobných údajov SR týkajúcim sa vzťahu zamestnanec a zamestnávateľ.

 

 

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

 • Viete, na čo si máte dať pozor pri spracúvaní osobných údajov zamestnancov?
 • Viete, čo všetko môžete mať v osobnom spise?
 • O čom musíte informovať zamestnanca podľa GDPR?
 • Aké osobné údaje musí personalista rozčleniť a vylúčiť zo spracovania?
 • Ako má vyzerať pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti z pohľadu nariadenia a nového zákona o ochrane osobných údajov?
 • Dodržiavate zásady spracúvania osobných údajov, napríklad pri kopírovaní úradných dokladov?
 • Viete, kedy využiť oprávnený záujem? Ako urobiť porovnávací test? Poskytneme vám jeho vzor.
 • Je potrebný súhlas uchádzača o zamestnanie a podobne?
 • Čo všetko je potrebné zabezpečiť, aby váš zamestnanec mohol vykonávať prácu z domu?
 • Za čo boli doposiaľ firmy najčastejšie sankcionované?
 • Kedy a na čo je potrebný súhlas na spracovanie osobných údajov a aké sú jeho náležitosti? Je možné použiť súhlas v personálnej agende podľa GDPR?
 • Identifikácia informačných systémov/účelov, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje o zamestnancoch, napr. na účely pracovnoprávnej agendy, BOZP, dochádzka, fotografie, dočasne pridelení zamestnanci, monitorovanie zamestnancov, účtovná agenda, obchodná komunikácia a i.
 • Spracúvanie životopisov uchádzačov o zamestnanie, spracúvanie osobných údajov o uchádzačoch o zamestnanie (predzmluvné vzťahy), uchovávanie životopisov neúspešných uchádzačov o zamestnanie, kedy je možné spracovávať osobné údaje uchádzačov bez súhlasu a kedy so súhlasom?
 • Súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (kedy je zamestnávateľ oprávnený spracovávať osobné údaje so súhlasom zamestnanca)
 • Používanie fotografií zamestnancov (internet/intranet, identifikačné karty zamestnancov), je potrebný súhlas?
 • Zverejňovanie osobných údajov o zamestnancoch
 • Kedy sa osobné údaje môžu o zamestnancovi zverejňovať bez súhlasu a kedy je súhlas potrebný?
 • Evidovanie dochádzky prostredníctvom elektronických zariadení, napr. biometria, čipy, podmienky použitia biometrických údajov na prístupové systémy a dochádzku.
 • Spracúvate osobné údaje dočasne pridelených zamestnancov? Postupujete správne?
 • Profilovanie zamestnancov – podmienky profilovania zamestnancov a automatizovaného individuálneho rozhodovania, spracúvanie informácií o záľubách, mimopracovných aktivitách, firemná kultúra, poskytovanie benefitov
 • Máte takéto spracovávanie osobných údajov správne ošetrené?
 • Zavedenie kontrolného mechanizmu podľa Zákonníka práce
 • Postupujete v súlade s ust. § 13 ods. 4 Zákonníka práce?
 • Monitorovanie zamestnanca prostredníctvom kamier
 • Kamerové systémy v podmienkach zamestnávateľa (ako ich rozlíšiť vo vzťahu k povinnostiam podľa zákona o ochrane osobných údajov, ako legálne vykonávať monitorovanie zamestnancov na pracovisku, povinnosti prevádzkovateľa, primeranosť monitorovaného priestoru, primeranosť zásahu do práv a právom chránených záujmov fyzickej osoby/zamestnanca)
 • Spracúvanie personálnej a mzdovej agendy prostredníctvom externých spoločností – sprostredkovateľov.
 • Ako správne postupovať podľa nariadenia a nového zákona o OOÚ, čo je potrebné zmeniť v zmluvách so sprostredkovateľmi, ako je externá spoločnosť, ktorá robí mzdovú a personálnu agendu, BOZP, stravovanie?
 • Nakladanie s údajmi o zdravotnom stave zamestnancov
 • Kontrola podľa zákona o ochrane osobných údajov, práva a povinnosti kontrolovanej osoby (prevádzkovateľ/zamestnávateľ), práva a povinnosti kontrolného orgánu, konanie o ochrane osobných údajov, sankcie za porušenie zákonných povinností
 • Prenos osobných údajov v rámci EÚ a mimo EÚ do tretích krajín
 • Zodpovedná osoba podľa GDPR
 • Kedy ju prevádzkovateľ musí mať a kedy môže a za akých podmienok?
 • Likvidácia osobných údajov zamestnancov
 • Aktuálne k vyhláškam a vydaným vzorom Úradu pre ochranu osobných údajov SR
 • Práca z domu a povinné bezpečnostné opatrenia z pohľadu GDPR, zmeny
 • Stanovisko úradu k meraniu teploty na pracovisku
 • Viete, aké sú novinky v oblasti ochrany osobných údajov a čo vás čaká?
 • Priestor na vaše otázky


Harmonogram

9.00 –15.00 prednáška spojená s diskusiou


Profil lektora

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

Cieľová skupina

...

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor