Detail kurzu

Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in Legal English

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Seminár prebieha formou prednášky so zameraním na analýzu právnych podaní a dokumentov zo života obchodných spoločností (reading), ktorá bude dopĺňaná cvičeniami zameranými na preverenie porozumenia prednášky (grammar and use), vrátane odposluchu dialógov týkajúcich sa práva obchodných spoločností (listening). U účastníkov sa predpokladá úroveň znalosti gramatiky a slovnej zásoby na úrovni minimálne mierne pokročilý (B1), so zameraním na schopnosť porozumieť písanému textu a hovorenému prejavu.

Počas seminára lektor hovorí prevažne po anglicky so zameraním na danú problematiku (Právo obchodných spoločností – Company Law in Legal English), pričom ťažiskové výrazy a slovné konštrukcie sú vysvetľované bilinguálne v anglickom a slovenskom jazyku. Účastníci sa zamerajú na prehlbovanie slovnej zásoby, porozumenie právnej komunikácii, rozbor a prípravu základných dokumentov z oblasti práva obchodných spoločností v anglickom jazyku, preklad slovenských aj anglických právnych dokumentov do druhého jazyka. Účastníkom budú poskytnuté potrebné materiály, vrátane vybraných vzorov právnych podaní a dokumentov z oblasti práva obchodných spoločností.

Obsah kurzu

1. Založenie a vznik spoločnosti

 • Identifikácia fyzickej osoby – podnikateľa, obchodnej spoločnosti v kontinentálnom a anglo-americkom právnom systéme
 • Založenie spoločnosti a zápis do Obchodného registra
 • Spoločenská zmluva a stanovy
 • Tlačivá a vzory stanov v anglickom jazyku – porozumenie a príprava

2. Spoločníci a orgány obchodných spoločností

 • Spôsoby účasti v obchodnej spoločnosti, druhy akcií, prevod akcií
 • Orgány spoločnosti – dozorné a výkonné orgány
 • Povinnosti a zodpovednosť orgánov spoločnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti

3. Zmeny v obchodnej spoločnosti, zrušenie a zánik spoločnosti

 • Postup pri zmenách obchodnej spoločnosti
 • Spojenie a rozdelenie spoločností
 • Konkurz a reštrukturalizácia

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 903 885 252
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor