Detail kurzu

Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa štandardu ISO 45001:2018

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Popis kurzu

Prvý deň tréningu je zameraný na praktické objasnenie aplikácie požiadaviek normy ISO 19011:2018 v praxi. Počas tréningu budú účastníkom interpretované všetky požiadavky uvedenej normy a objasnené vhodné spôsoby jej aplikácie. Účastníci sa naučia ako spracúvať program interných auditov na určité obdobie, sledovať a vyhodnocovať jeho realizáciu, pripravovať sa na konkrétny audit, napísať plán previerky, vykonávať audit, komunikovať s preverovanými pracovníkmi a sledovať kritické záležitosti počas auditu vrátane spôsobu reagovania počas neštandardných situácií. Budúci audítori sa počas tréningu oboznámia s pravidlami klasifikácie nezhôd, významom a spôsobmi sledovania realizácie a účinnosti prijatých nápravných a preventívnych opatrení. Na záver tréningu získajú účastníci prehľad o kvalifikačných požiadavkách na jednotlivé funkcie v audítorskom tíme, spôsoboch zvyšovania, sledovania a hodnotenia odbornej spôsobilosti audítorov. V druhý deň tréningu účastníci získajú informácie o požiadavkách normy ISO 45001:2018 a spôsobe ich aplikácie v rôznych typoch organizácií. Tréning je zameraný na praktické objasnenie zručností potrebných pre efektívne preverenie dodržiavania požiadaviek uvedenej normy v praxi. Budúci audítori sa naučia ako pri auditovaní MS BOZ využívať výsledky analýzy a posúdenia bezpečnostných a zdravotných rizík. Počas tréningu skúsení lektori poskytnú účastníkom veľa reálnych príkladov z rôznych odvetví hospodárstva, kde nedostatočná úroveň riadenia spôsobila nehodu alebo úraz a budú prezentovať spôsob predchádzania týmto haváriám vrátane role interných audítorov pri zvyšovaní efektívnosti riadenia v danej oblasti. Zároveň sa účastníci tréningu naučia ako preverovať aj také elementy manažérskeho systému, ako je komplexnosť analýzy rizík, vhodnosť komunikácie a úroveň zainteresovanosti pracovníkov, dostupnosť zdrojov, riadenie jednotlivých typov ohrození a ich zdrojov – nebezpečenstiev, akcieschopnosť havarijných zložiek a znalosť evakuačných a záchranných postupov, monitorovanie incidentov, ohrození a nebezpečenstiev alebo efektívnosť nápravnej a preventívnej činnosti. V prípade záujmu je možné absolvovať iba jeden deň tréningu za polovičnú cenu bez získania certifikátu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti pri práci.

Obsah kurzu

● Úvod do problematiky auditovania MS, rozsah požiadaviek normy ISO 19011 ● Typy auditov a všeobecné zásady vykonávania interných auditov ● Manažérstvo programu auditov ● Modelové cvičenie: program auditov ● Výkon interného auditu – rozbor jednotlivých fáz ● Modelové cvičenie: plán auditu, správa z auditu ● Kompetentnosť a hodnotenie spôsobilosti audítorov ● Audítorské nástroje a pomôcky ● Klasifikácia a riešenie nezhôd ● Úvod do problematiky, význam a štruktúra požiadaviek normy OHSAS 18001 ● Politika BOZP, posudzovanie rizík ● Modelové cvičenie: analýza a klasifikácia rizík ● Plánovanie v rámci systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia ● Štruktúra a zodpovednosť, príprava pracovníkov, konzultácie a vyrozumenie ● Dokumentácia a jej riadenie, riadenie rizík, havarijná pripravenosť a odozva ● Kontrola a nápravná činnosť, interný audit MS BOZ ● Preskúmanie vedením ● Modelové cvičenie: analýza zistení z interného auditu MS BOZ

Cieľová skupina

Tréning je určený interným audítorom a záujemcom o zavedenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia, respektíve tým, ktorí majú záujem získať informácie o požiadavkách normy ISO 45001:2018 a spôsobe ich aplikácie v rôznych typoch organizácií.

Certifikát osvedčenie interného audítora s neobmedzenou platnosťou, akrediované MŠ SR Poznámka k cene

Školenie trvá 2 dni

Kontaktná osoba

Henrieta Müllerová
0905 866 663
skolenia@astraia.sk

Hodnotenie
Organizátor