„Nový zákon o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy“

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • poskytnúť prehľad novej právnej úpravy pre oblasť odpadového hospodárstva a nakladania s odpadmi – podľa zákona č. 79/2015 Z.z. a poukázať na zmeny oproti požiadavkám zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
 • poskytnúť prehľad predmetu a obsahu vykonávacích predpisov k novému zákonu o odpadoch,
 • poskytnúť vzory dokumentovaných postupov, záznamov pre riadenie činností pôvodcu odpadu v priemyselnom podniku vo väzbe na požiadavky zákona o odpadoch a normy EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva (SEM).

Cieľová skupina

Školenie je vhodné pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za plnenie povinností podľa zákona o odpadoch, za riadenie činností v oblasti odpadového hospodárstva a nakladania s odpadmi, za budovanie alebo prevádzkovanie systému environmentálneho manažérstva v organizácii alebo pre tých, ktorí sú/budú audítormi systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy EN ISO 14 001.

Obsahová náplň

 • Zámery, ciele nového zákona o odpadoch
 • Právna úprava podľa zákona o odpadoch:
  • základné a nové pojmy,
  • programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,
  • povinnosti právnických osôb a fyzických osôb,
  • rozšírená zodpovednosť výrobcov,
  • nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov,
  • nakladanie s komunálnym odpadom,
  • cezhraničný pohyb odpadov,
  • administratívne nástroje,
  • informačný systém odpadového hospodárstva,
  • pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
  • zodpovednosť za porušenie povinností,
  • činnosť Recyklačného fondu, proces jeho zrušenia a zániku,
  • prechodné a záverečné ustanovenia.
 • Predmet a obsah nových vykonávacích vyhlášok MŽP SR k zákonu č. 79/20015 o odpadoch:
  • vyhláška MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti
  • vyhláška MŽP SR ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
  • vyhláška MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrokov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
  • vyhláška MŽP SR o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
  • vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
  • vyhláška MŽP SR o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
  • výnos MŽP SR o Jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

Lektor:
Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Lucia Horňáková
tel: +421 2/482 912 71
mobil: + 42 903580 019
e-mail: hornakova@tuvslovakia.sk

Adresa
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 903 580 019
email: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape