ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2016 A LEGISLATÍVNE ZMENY V ROKU 2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na školení získate aktuálne informácie o vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a budete oboznámení s novinkami v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti a v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia s dopadom na spracovanie mzdovej agendy

Cieľová skupina

mzdové účtovníčky a účtovníci, pracovníci personálnych útvarov, ktorí chcú byť informovaní o zmenách v legislatíve v personálno-mzdovej oblasti

Obsahová náplň

Školenie: „ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016, ROČNÁ UZÁVIERKA V MZDOVEJ UČTÁRNI A LEGISLATÍVNE ZMENY OD 1.1.2017“

Tak ako každý rok, opäť očakávajú zamestnávateľov povinnosti spojené s vysporiadaním daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Akým spôsobom a v akých lehotách je zamestnávateľ povinný postupovať a splniť si zákonom uložené povinnosti? Cieľom seminára je získať informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti s ukážkami na konkrétnych príkladoch, a oboznámiť sa s povinnosťami mzdovej učtárne v súvislosti s ukončením roka 2016 a s legislatívnymi zmenami v zdravotnom a sociálnom poistení.

PROGRAM

Daňové parametre – platná výška životného minima, mesačná a ročná výška daňovej úľavy na daňovníka, maximálna suma daňovej úľavy na uplatnené príspevky na SDS a DDS, mesačná a ročná výška daňového bonusu, sadzby dane, hraničný príjem pre povinnosť podať daňové priznanie, násobky životného minima uplatňované v ročnom zúčtovaní

Daňové tlačivá – “Vyhlásenie na zdanenie príjmov”, „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania“, „Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti“, „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň“, „Potvrdenie o zaplatení dane (na účely poukázania 2%/3%)“, „Mesačný daňový prehľad“, „Hlásenie o vyúčtovaní dane“ Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, termíny a príklady – postup a pravidlá pri vysporiadaní daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti, lehoty, sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania, forma a podmienky podania žiadosti na vykonanie ročného zúčtovania, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane

Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus – výpočet nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a na manželského partnera (špecifiká u dôchodcov a cudzincov), daňová úľava z titulu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), uplatnenie daňového bonusu na mesačnej a na ročnej báze, osobitné prípady (prerušenie štúdia, striedavá starostlivosť, štúdium v zahraničí), spôsob a formy preukazovania nárokov, nedodržanie podmienok Opravy výpočtu dane – opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania v zmysle metodického pokynu FR SR (za zomrelého daňovníka, z dôvodu spätného priznania dôchodku, z dôvodu dodatočne vyplatených príjmov)

Ročná uzávierka v mzdovej učtárni – výpočet nevyčerpanej dovolenky za rok 2016, výpočet denného vymeriavacieho základu pre DPN, archivácia dokumentov, ročný výkaz o plnení povinného podielu (zníženie daňovej licencie, podklady preukazujúce zadávanie zákaziek chráneným dielňam a pracoviskám)

Legislatívne zmeny k 1.1.2017 – výška minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov po 1.1.2017, zvýšenie súm stravného, uplatňovanie odvodovej odpočítateľnej položky, zmeny v zdravotnom a v sociálnom poistení a v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v roku 2017

Lektor:
Ing. Iveta Matlovičová (s dlhoročnou praxou mzdovej účtovníčky a metodika mzdových informačných systémov, autorka obľúbenej publikácie MZDY PROFESIONÁLNE a DOVOLENKA)

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Iveta Matlovičová
email:
info@... zobraziť


Adresa
Bratislava, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 751 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.mzdovaakademia.sk

Adresa
Maxim s.r.o. - Mzdová akadémia
Dúbravská cesta 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)