Kurz: Priemyselné inžinierstvo v koncepte INDUSTRY 4.0

Popis kurzu

Absolvent získa znalosť a prax v oblasti manažmentu priemyselného inžinierstva čo mu umožní:

 • plánovať, optimalizovať a riadiť efektívny chod " Smart Factory" s inteligentnou výrobou a logistikou
 • využívať inovatívne riešenia na používanie nástrojov Digitálneho podniku ( 3D technológie, laserové skenovanie, príprava 3D dát pre účely procesu digitalizácie, tvorba 3D modulu)
  • u vybraných modulov budú mať účastníci možnosť vypočuť si skúsenosti odborníkov priamo z praxe a diskutovať s nimi na aktuálnu tému.Obsah kurzu

Obsah

 • Manažment priemyselných podnikov 20.-22.september 2017
 • Mikro a makroekonómia v praxi 18.-20.október 2017
 • Plánovanie a riadenie výroby 8. – 10. november 2017
 • Operačný manažment 6.-8. december 2017
 • Projektovanie výrobných a logistických systémov 11.-13. január 2018
 • Riadenie podporných činností 8.-10. február 2018
 • Automatizácia procesov 8.-10. marec 2018
 • Inovačný manažment a manažment zmien 5.-7. apríl 2018
 • Nástroje ergonómie 3.-5. máj 2018
 • Digitalizácia a virtuálna realita 7.-9. jún 2018
 • Riadenie európskych dotácií v SR 21.-23. jún 2018

Vzdelávací program je zostavený do modulovej štruktúry z toho dôvodu, aby si účastník vzdelávania mohol vybrať iba tie moduly, ktoré potrebuje na výkon odbornej činnosti. Jednotlivé moduly sú zostavené tak, aby aj po absolvovaní jednotlivých modulov získal absolvent potrebné vedomosti a zručnosti v rámci jednotlivých oblastí a mohol prakticky aplikovať poznatky o koncepte INDUSTRY 4.0 v praxi.

Dĺžka vzdelávania je 1 rok pri absolvovaní všetkých modulov. Jeden modul má približnú dĺžku troch dní.

1. Modul: MANAŽMENT PRIEMYSELNÝCH PODNIKOV

Dĺžka: 30 hodín

Obsah:

 • Poslanie a špecifikácia profesie priemyselný inžinier – prečo organizácie potrebujú priemyselných inžinierov
 • Koncept INDUSTRY 4.0 ako signál vývojových zmien – jeho účel, charakteristické znaky, využitie
 • Evolúcie priemyselného inžinierstva – uč sa z histórie, vytváraj budúcnosť
 • Organizačné prostredie ako pôsobisko priemyselného inžiniera
 • Priemyselné inžinierstvo – vedný obor kontra komerčné využitie

2. Modul: MIKRO A MAKROEKONÓMIA V PRAXI

Dĺžka: 30 hodín

Obsah:

 • Mikroekonómia a makroekonómia pre manažérov z pohľadu konceptu INDUSTRY 4.0
 • Finančná analýze podniku
 • Moderné metódy hodnotenia výkonnosti podniku
 • Metódy prognózovania finančnej situácie podniku
 • Analýza externého prostredia podniku
 • Analýza interného prostredia podniku – 1. časť
 • Analýza interného prostredia podniku – 2. časť
 • Hodnotenie podnikovej výkonnosti
 • Experimentálne overenie návrhového riešenia
 • Zhodnotenie návrhového riešenia

3. Modul: PLÁNOVANIE A RIADENIE VÝROBY

Dĺžka: 30 hodín

Obsah:

 • Stratégia a tvorba hodnoty v plánovaní a riadení výroby
 • Informačné systémy v plánovaní a riadení výroby
 • Tlakové systémy
 • Ťahové systémy
 • Detailné kapacitné plánovanie

Vzťahy s dodávateľmi, technická príprava výroby a plytvania v kapacitnom plánovaní

4. Modul: OPERAČNÝ MANAŽMENT

Dĺžka: 30 hodín

Obsah:

 • Úvod do problematiky – čo je operačný manažment, čo sú operácie, poslanie, úlohy a funkcie operačného manažéra
 • Strategické operácie a ciele operácií
 • Navrhovanie (projektovanie, plánovanie procesov (súborov operácií))
 • Podrobné navrhovanie procesu
 • Navrhovanie produktov (výrobkov, služieb)
 • Navrhovanie dodávateľského –odberateľské reťazce
 • Usporiadanie operácií a toky vo vybraných systémoch
 • Podstata a zmysel plánovania a riadenia produkčných systémov
 • Meranie dopytu a využitia kapacít
 • Vymedzenie oblastí aplikovaného operačného manažmentu

5. Modul: PROJEKTOVANIE VÝROBNÝCH A LOGISTICKÝCH SYSTÉMOV

Dĺžka: 30 hodín

Obsah:

 • Budúcnosť projektovania výrobných a logistických systémov v súlade so stratégiou INDUSTRY 4.0
 • Analytická fáza projektu
 • Dimenzovanie výrobných a logistických systémov
 • Návrh priestorového usporiadania výrobnej dispozície
 • Návrh logistického systému vo výrobe
 • Ekonomické hodnotenie projektu

6. Modul: RIADENIE PODPORNÝCH ČINNOSTÍ

Dĺžka: 30 hodín

Obsah:

 • Úvod do problematiky údržby
 • Autonómna údržba
 • Preventívna údržba, technické zdroje a ich riadenie
 • Prediktívna údržba
 • Náklady a údržba, hodnotenie výkonnosti údržby a BOZP

7. Modul: AUTOMATIZÁCIA PROCESOV

Dĺžka: 30 hodín

Obsah:

 • Automatizácia výrobných procesov všeobecne
 • Montáž – montážny proces
 • Technické prostriedky pre automatizovaní montáž
 • Industrie 4.0

8. Modul: INOVAČNÝ MANAŽMENT A MANAŽMENT ZMIEN

Dĺžka: 30 hodín

Obsah:

 • Všeobecná charakteristika inovačného manažmentu
 • Metódy inovovania a prístup k inováciám v podnikoch
 • Zvyšovanie inovačnej výkonnosti podniku
 • Change management
 • Hodnotenie inovačného procesu, riadenie strategických inovácií, financovanie inovácií
 • Praktické ukážky zo zavádzania inovácií

9. Modul: NÁSTROJE ERGONÓMIE

Dĺžka: 30 hodín

Obsah:

 • Ergonómia a fyziológia človeka
 • Priemyselná ergonómia
 • Zavádzanie ergonómie do praxe
 • Projektovanie pracovísk s využitím konceptu INDUSTRY 4.0
 • Pracovné prostredie a zásady BOZP

10. Modul: DIGITALIZÁCIA A VIRTUÁLNA REALITA

Dĺžka: 30 hodín

Obsah:

 • Úvod do digitálneho podniku
 • Dáta pre koncept DP (3D laserové skenovanie výrobných hál, strojov a zariadení)
 • Počítačová simulácia
 • Virtuálna a rozšírená realita
 • Pokrokové nástroje digitálneho podniku

11. Modul: RIADENIE EURÓPSKYCH DOTÁCIÍ V SR

Dĺžka: 15 hodín

Obsah:

 • Európska únia, systém fungovania štrukturálnych fondov
 • Aktuálne programovacie obdobie v Slovenskej republike v rokoch 2014–2020
 • Príklady úspešných projektov v programovacom období 2007–2013
 • Realizácia projektu – príprava
 • Prezentácia výsledkov projektovCieľová skupina

Stredný a vyšší manažment firiem, všetci so záujmom o CEIT riešenia ako stredoeurópskeho lídra v technológiách Industry 4.0Certifikát

Certifikát o absolvovaní. Akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republikyPoznámka k cene

cena platí pre ročné, akreditované štúdium Priemyselného inžinierstva v koncepte Industry 4.0Kontaktná osoba

Mgr.Barbora Medvecká
+421 908 297 215
barbora.medvecka@ceitgroup.eu