Kurz: Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

Popis kurzu

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.Obsah kurzu

Výklad stavebného zákona

Líniovými stavbami sú podľa stavebného zákona najmä:

  • ropovody, plynovody, produktovody, teplovody,
  • diaľnice, cesty a miestne komunikácie,
  • stavby dráh,
  • podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny,
  • vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály,
  • vedenia elektronickej komunikačnej siete,
  • letiská,
  • prístavy,
  • prípadne iné, o ktorých tak rozhodne príslušný orgán.Cieľová skupina

Projektanti, manažment, správcovia, inžiniering (osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s líniovými stavbami pri navrhovaní, projektovaní, povoľovaní, manažmente a pod.).Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
+421 2/330 052 28
dana.janosikova@eseminare.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena