Detail kurzu

Personalistické pohovory II (výstupný, disciplinárny a hodnotiaci pohovor)

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Overenie si zručností a vedomostí z oblasti vedenia rozhovorov a praktické precvičenia si a vyhodnotenia vedenia hodnotiacich, výstupných a disciplinárnych rozhovorov.

Obsah kurzu

Komunikačné zručnosti potrebné pri vedení rozhovorov

neverbálna komunikácia – zhrnutie základných vedomostí a doplnenie si nových vedomostí,

verbálna komunikácia – druhy otázok, spôsob ich kladenia a ich využitie v jednotlivých typoch rozhovorov, paralingvistika,

komunikačné techniky – asertivita, sumarizácia, parafrázovanie a využitie v kontexte vedenia rôznych druhov rozhovorov,

praktický nácvik vedenia rozhovoru, práca so sebareflexiou,

identifikácia potrieb pre svoj rozvoj v uvedenej oblasti.

Výstupný rozhovor

ako pracovať s negatívnymi emóciami prepúšťaných zamestnancov,

mapovanie dôvodov výpovede zo strany zamestnanca

Disciplinárne konanie

ako sa pripraviť na rozhovor,

vedenie rozhovoru

·

Hodnotiaci rozhovor

spôsob vedenia rozhovoru,

základné zásady,

štruktúra rozhovoru a záznam,

nácvik vedenia rozhovoru

Cieľová skupina

Náboroví zamestnanci a zamestnanci personálnych útvarov, ktorí majú skúsenosti s vedením pohovorov, ale si potrebujú doplniť vedomosti z uvedenej oblasti, overiť si ich rozsah, prípadne tréningom skorigovať svoje zručnosti. – Zamestnanci personálnych útvarov a manažéri, ktorí realizujú hodnotiace, výstupné, či disciplinárne rozhovory.

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 903 885 252
lkaretkova@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor