Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 seminár

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Komplexná informácia o danej problematike.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Obsahová náplň

Školenie: „ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016, ROČNÁ UZÁVIERKA V MZDOVEJ UČTÁRNI A LEGISLATÍVNE ZMENY OD 1.1.2017“

Tak ako každý rok, opäť očakávajú zamestnávateľov povinnosti spojené s vysporiadaním daňovej povinosti z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Akým spôsobom a v akých lehotách je zamestnávateľ povinný postupovať a splniť si zákonom uložené povinnosti ? Cieľom seminára je získať informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti s ukážkami na konkrétnych príkladoch, a oboznámiť sa s povinnosťami mzdovej učtárne v súvislosti s ukončením roka 2016 a s legislatívnymi zmenami v zdravotnom a sociálnom poistení.

PROGRAM

  • Daňové parametre – mesačná a ročná výška daňovej úľavy na daňovníka, maximálna suma daňovej úľavy na uplatnené príspevky na SDS a DDS, mesačná a ročná výška daňového bonusu, sadzby dane, hraničný príjem pre povinnosť podať daňové priznanie, násobky životného minima uplatňované v ročnom zúčtovaní
  • Daňové tlačivá – “Vyhlásenie na zdanenie príjmov”, „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania“, „Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti“, „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň“, „Potvrdenie o zaplatení dane (na účely poukázania 2%/3%)“, „Mesačný daňový prehľad“, „Hlásenie o vyúčtovaní dane“
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, termíny a príklady – postup a pravidlá pri vysporiadaní daňovej povinosti z príjmov zo závislej činnosti, lehoty, sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania, forma a podmienky podania žiadosti na vykonanie ročného zúčtovania, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane
  • Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus – výpočet nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a na manželského partnera, daňová úľava z titulu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), uplatnenie nároku na daňový bonus v ročnom zúčtovaní, osobitné prípady (prerušenie štúdia, striedavá starostivosť, náhradná starostlivosť), spôsob a formy preukazovania nárokov, nedodržanie podmienok
  • Opravy výpočtu dane – opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania v zmysle metodického pokynu FR SR (za zomrelého daňovníka, z dôvodu spätného priznania dôchodku, z dôvodu dodatočne vyplatených príjmov)
  • Ročná uzávierka v mzdovej učtárni – výpočet nevyčerpanej dovolenky za rok 2016, výpočet denného vymeriavacieho základu pre DPN, archivácia dokumentov, ročný výkaz o plnení povinného podielu (zníženie daňovej licencie, podklady preukazujúce zadávanie zákaziek chráneným dielňam a pracoviskám)
  • Legislatívne zmeny k 1.1.2017 – výška minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov po 1.1.2017, zvýšenie sumy stravného, uplatňovanie odvodovej odpočítateľnej položky a zmeny v zdravotnom a sociálnom poistení a v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v roku 2017, určovanie dôchodkového veku a dopady na vykazovanie údajov na ELDP

Lektor:
Ing. Iveta Matlovičová

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 911 553 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
Podľa rozpisu termínov, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)