Detail kurzu

Interný audit systému kvality laboratória podľa ISO/IEC 17025:2017

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Popis kurzu

Povinnosťou všetkých skúšobných laboratórií  podľa normy ISO/IEC 17025:2017 (akreditovaných a tiež pripravujúcich sa na akreditáciu) je zaviesť a udržiavať funkčný systém kvality laboratória podľa požiadaviek predmetnej normy.

Súčasťou tohto systému kvality je aj výkon interných auditov, ktoré musia byť pravidelne vykonávané spôsobilými internými audítormi za účelom preskúmania vhodnosti, funkčnosti a efektívnosti zavedeného systému kvality.

Ak je audit vykonávaný kompetentným personálom, je zároveň efektívnym kontrolným mechanizmom činnosti laboratória a účinnou prevenciou nezhôd, ktoré by mohli byť rovnako identifikované neskôr počas posudzovania akreditačným orgánom.

Spoločnosť ASTRAIA® Certification, s.r.o. ponúka školenie interných audítorov systému kvality laboratória, na základe ktorého získate potrebné teoretické a praktické poznatky k výkonu auditov zamerané na osvojenie si zručností potrebných na efektívny výkon týchto auditov.

Cieľom školenia je objasniť účastníkom školenia požiadavky na systém kvality laboratória definované v norme  ISO/IEC 17025:2017. Objasnenie zahŕňa vysvetlenie praktickej interpretácie týchto požiadaviek, ich významu, možnej aplikácie a predovšetkým cieľa a  spôsobu ich auditovania vrátane najčastejších nezhôd a nedostatkov, spôsobe ich indikácie a riešenia. Súčasťou školenia bude vysvetlenie aj relevantných požiadaviek normy EN ISO 19011:2018 na výkon interných auditov, resp. pri implementácii zmien, ktoré musia laboratóriá zaviesť pri prechode na novú normu ISO/IEC 17025:2017.

Počas školenia budú formou modelových cvičení analyzované nezhody z praxe, účastníci sa naučia pripraviť audit vrátane audítorských dotazníkov, spracovať plán auditu, správu z auditu, viesť úvodné i záverečné stretnutie.

Obsah kurzu

Prvý deň – Požiadavky normy ISO/IEC 17025:2017

         Úvod do procesu akreditácie (význam a cieľ akreditácie, príprava na  akreditáciu/základné  požiadavky splnenia, princíp posudzovania, tipy posudzovania, odstraňovanie zistených nedostatkov, povinnosti orgánu posudzovania zhody počas platnosti akreditácie)

         Systém kvality (postupnosť krokov budovania systému manažérstva laboratória, dôvod a zmysel implementácie systémov manažérstva, prínosy)

         Výklad požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017 s využitím príkladov z praxe a skúseností lektorky, ako je vhodné a efektívne aplikovať tieto požiadavky v konkrétnom laboratóriu so zameraním na nové požiadavky ako sú napr. manažérstvo rizika alebo manažérstvo informácií

 

Druhý deň – Výkon auditu – proces auditovania v zmysle normy ISO 19011:2018

 ● Všeobecné zásady vykonávania interných auditov – návod na auditovanie systémov manažérstva, manažérstvo programu auditov ( výkon interného auditu, rozbor jednotlivých fáz: plánovanie auditu, príprava dokumentov, realizácia auditu, správa/protokol z auditu)

-           ciele interného auditu

-           postup procesu auditu

-           zhromažďovanie informácií (zdroj informácií, dôkaz auditu, zistenia z auditu)

  Kompetentnosť audítora (osobnostné vlastnosti, vzdelanie, pracovné skúsenosti, výcvik a príprava audítorov, skúsenosti z auditu)

  Audit rizík a príležitostí (kľúčové ciele a kroky na zhromažďovanie dôkazov)   

Cieľová skupina

manažéri kvality, resp. vedúci laboratórií a interní audítori na ISO 17025

Certifikát osvedčenie s neobmedzenou platnosťou Poznámka k cene

cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obeda a občerstvenia bez ubytovania. Účasť iba prvý deň = 160,- EUR + DPH. Zľava 15 % pri účasti 2 pracovníkov z jednej spoločnosti. Zľava 20% pri účasti 3 a viac pracovníkov z jednej spoločnosti

Kontaktná osoba

Henrieta Mullerová
+421 905 866 663
skolenia@astraia.sk

Hodnotenie
Organizátor