Detail kurzu

Webinár: Zamestnanecké benefity 2022 - Ing. Valéria Jarinkovičová

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Obsah kurzu

 1. Ekonomická funkcia zamestnaneckých benefitov, prehľad najčastejšie poskytovaných zamestnaneckých benefitov v praxi.

 2.  

   Peňažné a nepeňažné plnenia – poskytované zamestnávateľom povinne - podľa Zákonníka práce a iných právnych noriem nad rámec mzdy (ktoré sa pri užšom výklade pojmu považujú za zákonnú povinnosť, nie za zamestnanecký benefit):
  • posudzovanie na strane zamestnanca; príjem od dane oslobodený/zdaniteľný podľa § 5 zákona o dani z príjmov),
  • posudzovanie na strane zamestnávateľa; podľa zákona o dani z príjmov:
  - § 19 ZDP - výdavok daňovo uznaný alebo § 21 ZDP - výdavok daňovo neuznaný,
  • platenie/neplatenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie.
 3. Peňažné a nepeňažné plnenia - poskytované zamestnávateľom dobrovoľne - nad rámec povinností vyplývajúcich z právnych predpisov – s daňovým posúdením na strane zamestnanca aj na strane zamestnávateľa (odôvodnenie správnosti postupu na základe platných ustanovení zákona o dani z príjmov, resp. ďalších právnych predpisov):
  • prispievanie na stravovanie zamestnanca nad rámec povinností stanovených Zákonníkom práce, resp. inými právnymi normami,
  • výdavky na vzdelávanie zamestnancov a zvyšovanie stupňa vzdelania za určených podmienok,
  • zamestnanecké benefity v kontexte s domáckou prácou, teleprácou, prácou v rámci home office,
  • poskytovanie rôznych peňažných a nepeňažných plnení na báze dobrovoľnosti, vrátane cestovných náhrad vo výške presahujúcej nárok zamestnanca podľa zákona o cestovných náhradách,
  • fakultatívne vyplatenie odmien a darov pri príležitosti rôznych výročí a jubileí, či udalostí v rodine zamestnanca,
  • plnenia zo sociálneho fondu, sociálne výpomoci, príspevky zo sociálneho fondu na lekárske preventívne prehliadky nad rámec povinných (porovnanie s prehliadkami povinnými, a to aj z daňového aspektu),
  • poskytovanie obchodného majetku rôzneho druhu (aj) na súkromné účely/potreby zamestnanca, napr. automobilu, mobilného telefónu, notebooku a pod.,
  • rozbor možností/povinnosti uplatnenia v daňových/nedaňových výdavkoch obstarávacej ceny majetku, služieb alebo iných nákladov podnikateľa (zamestnávateľa, ktorým môže byť obchodná spoločnosť aj FO – podnikateľ) v pomere 80% / 20%,
  • zabezpečenie ubytovania a dopravy pre zamestnancov,
  • príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie a/alebo životné poistenie zamestnanca,
  • zabezpečovanie rôznych služieb pre zamestnancov,
  • poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa podľa § 152b Zákonníka práce (poskytovanie len na báze dobrovoľnosti),
  • usporiadanie teambuildingových podujatí, súťaží, podpora športovania zamestnancov a pod.

Zmena programu vyhradená

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor