Správne súdnictvo - čo priniesol samostatný správny súdny poriadok, s osobitným zreteľom na správne trestanie

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Správne súdnictvo, ktoré je jednou z foriem ústavou garantovaného práva na súdnu ochranu, predstavuje možnosť ochrany pre nezákonnými rozhodnutiami a postupmi orgánov verejnej správy tým, že súd je oprávnený zrušiť právoplatné rozhodnutie správneho orgánu pre jeho nezákonnosť. Reálnosť a efektívnosť ochrany je však závislá aj od kvalifikovanosti a včasnosti návrhu podaného na súd.

Seminár reflektuje na zmeny po rekodifikácii OSP a je zameraný na základné všeobecné informácie o úkonoch účastníkov a správnych procesných postupoch z teoretického i praktického hľadiska tak, aby boli poznatky využiteľné rovnako pre pracovníkov verejnej správy, ktorých rozhodnutia sú predmetom súdneho preskúmavania, ako aj pre účastníkov konania, ktorých práv a povinností sa rozhodnutia bezprostredne dotýkajú. Obsah seminára sa tiež zameria na porovnanie doterajšej a novej právnej úpravy konania pred správnym súdom a použiteľnosť doterajšej judikatúry.

Cieľová skupina

právnici a zamestnanci štátnych inštitúcií a samosprávy, advokáti, koncipienti, právnici spoločností, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Obsahová náplň

  • Ústavnoprávne východiská správneho súdnictva – judikatúra
  • Základné zásady správneho konania a dodržiavanie procesných postupov ako podmienky zákonnosti rozhodnutia – judikatúra
  • Základné zásady preskúmavania právoplatných rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy – judikatúra
  • Aktuálne otázky správneho trestania – náležitosti rozhodnutí správnych orgánov – judikatúra. Osobitosti správnej žaloby vo veciach správneho trestania. Rozsah a dôvody žaloby. Konanie pred krajským súdom a konanie o kasačnej sťažnosti . Otázky plnej jurisdikcie. Sankčná moderácia.
  • Medze použiteľnosti doterajšej judikatúry po prijatí nového súdneho správneho poriadku.
  • Diskusia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape