Obstarávanie IT projektov v programovom období 2014 – 2020

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Sektor info-komunikačných technológií (IKT) sa vyznačuje viacerými špecifikami, okrem iného aj osobitosťami zadávania a plnenia IKT zákazky podľa predpisov verejného obstarávania. Tieto zákazky nie je možné vo všeobecnosti zahrnúť pod tzv. bežne dostupné tovary, resp. služby. Seminár chce účastníkom poskytnúť:

 • prehľad o plánovaných hlavných oblastiach realizácie IKT projektov s podporou európskych štrukturálnych investičných fondov v období 2014–2020, s dôrazom na eGovernment projekty,
 • odborný prehľad o osobitostiach obstarávania IKT zákaziek, vrátane ich následného plnenia v praxi, v intenciách nového zákona o verejnom obstarávaní a príslušných programových dokumentov (usmernenie, príručka).

Kvalitu seminára zaručujú renomovaní experti z praxe.

Cieľová skupina

IT manažéri, verejní obstarávatelia a uchádzači v procese verejného obstarávania, prijímatelia pomoci z fondov EÚ, právnická verejnosť a ostatní záujemcovia

Obsahová náplň

24. november 2016

Prednášajúci: Mgr. Milan Ištván

 • Krátka sumarizácia východísk z programového obdobia EÚ 2007–2013, s dôrazom na Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS). Prehľad info-komunikačných aktivít/projektov v operačných programoch obdobia 2014–2020 (OPII, OP VaI, OP KŽP, OP EVS, OP LŽ, PRV)
 • Rozdiely v implementácii projektov nového programového obdobia
 • Postavenie kľúčových rezortov v procese implementácie programov a realizácie projektov
 • Súvisiace európske a vládne strategické, koncepčné a legislatívne dokumenty, napr. nová Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS) či program „Informatizácia rezortu školstva do roku 2020“.

Prednášajúci: Ing. Radoslav Jurčaga

 • Kompetencie Riadiaceho orgánu OPII, kompetencie Sprostredkovateľského orgánu (MF SR)
 • Usmernenia Riadiaceho orgánu OP Integrovaná infraštruktúra (OPII) pre verejné obstarávanie (osobitosti obstarávania IKT projektov, Príručka pre realizáciu verejného obstarávania v OPII)
 • Usmernenie Riadiaceho orgánu OPII k ex ante posúdeniu procesu verejného obstarávania určené prijímateľom Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť

Prednášajúci: JUDr. Juraj Tkáč

 • Nové pravidlá verejného obstarávania IT zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z.z. – Príručka pre realizáciu verejného obstarávania OPII, Materiál Európskej komisie Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe
 • Povinnosť elektronického verejného obstarávania, výnimky na IT zákazky z pohľadu verejného obstarávania prípravné trhové konzultácie a nastavenie opisu predmetu zákazky na IT služby v súčinnosti s verejným obstarávateľom
 • Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní, nový pohľad na subdodávky vo verejnom obstarávaní, zadávanie zákaziek na základe horizontálnej spolupráce – inhouse
 • Spôsob opisu predmetu zákazky na IT služby, možné ekologické a sociálne hľadisko?

Prednášajúci: JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

 • Počítačový program a verejné obstarávanie
 • Nový autorský zákon s dôrazom na zmeny týkajúce sa počítačového programu
 • Počítačový program ako dielo na zákazku vo verejnom obstarávaní
 • Zmluva o dielo na vytvorenie a dodávku počítačového programu podľa Obchodného zákonníka pre účely verejného obstarávania
 • Počítačový program ako zamestnanecké dielo alebo spoločné dielo vo verejnom obstarávaní
 • Licenčná zmluva k počítačovému programu pre účely verejného obstarávania

25. november 2016

Prednášajúci: JUDr. Juraj Tkáč

 • Spôsob zadávania IT zákaziek – zákazka na služby, zákazka na dodanie tovaru, zmiešané druhy zákaziek
 • Spôsob výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky IT zákazky
 • Možnosti definovania podmienok účasti – samoočistný mechanizmus, nový mechanizmus nahradenia subdodávateľa a tretích osôb
 • Nové kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zelené IT zákazky – možná diskriminácia?
 • Dodatkovanie zmlúv
 • Postupy zadávania IT zákaziek

Prednášajúci: JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

 • Problémy verejného obstarávania IT zákaziek z pohľadu autorského práva (zodpovednosť za škodu a jej limitácia, poskytnutie a úschova zdrojového kódu, zmenové konanie a úprava počítačového programu treťou osobou)
 • Usmernenie k ustanoveniam o autorskom práve k dielu – počítačový program
 • Rokovacie konania na IT zákazky – možnosti aplikácie, skúsenosti z praxe

Prednášajúci: JUDr. Juraj Tkáč

 • Inovatívne partnerstvo – ideálny nový nástroj na IT zákazky?možnosti aplikácie, dvojkolovosť, kontrola

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape