Líder expert pre majstrov

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa polročne
 • Miesto konania: Predmestská 8600/95, Žilina
 • Cena: 960 € (800 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a certifikát MŠ SR o absolvovaní. Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej f
 • Organizátor: IPA Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Identifikácia pravidiel správania sa, ktoré vedú k budovaniu rešpektu a dôvery Získanie nových vedomostí a zručností pre efektívnejšiu komunikáciu v riadení a vedení seba a iných Zlepšenie zručností pri presadzovaní, zavádzaní a dotiahnutí zmeny do konca Vedieť identifikovať potenciál a limity tak svoj, ako aj druhých Znalosť účinných metód a prístupov ako zvyšovať efektivitu a výkonnosť samého seba a druhých

Cieľová skupina

Majstri, tím lídri a línioví manažéri, ktorí už prešli nejakým uceleným vzdelávaním v oblasti mäkkých zručností.

Obsahová náplň

1. MODUL Budovanie si rešpektu, dôvery a profesionality

 • Môj a partnerov komunikačný štýl – „akceptácia inakosti“
 • Kladenie otázok na podporu myslenia a tvorby nápadov smerujúce k zvýšeniu výkonnosti iných
 • Aktívne počúvanie – správne pochopiť obsahovú i vzťahovú úroveň
 • Komunikácia, ktorá vedie k rešpektu a dôvere
 • Komunikačné techniky a pravidlá, ktoré vedú k spoločných riešeniam a dohodám
 • Praktický tréning: aktívne počúvanie a kladenie efektívnych otázok zameraných na riešenie. Test na zistenie svojho komunikačného štýlu. – – Nácvik správania sa, ktorý vedie k rešpektu a dôvere. Nácvik techník, ktoré vedú k efektívnemu riešeniu konfliktov. Výukové filmy.

Líder ako kvalitný a efektívny agent zmeny

 • Iniciácia zmeny – viem definovať problém, viem sa rozhodnúť, chcem sa učiť, výber metódy/nástroja realizácie zmeny
 • Agent zmeny – čo musí líder spĺňať z pohľadu hard skills a soft skills, aby bol akceptovaný pri presadzovaní zmeny
 • Príprava ľudí na zmenu
 • Implementácia zmeny do praxe
 • Dotiahnutie zmeny do úspešného konca – techniky podpory pri rozvoji nových návykov, dodržiavaní stanovených pravidiel, postupov a dohôd
 • Praktický tréning: ako si osvojiť návyk, čo funguje a čo brzdí pri osvojovaní si návykov

2. MODUL Umenie lídra vedieť zvyšovať efektivitu a výkonnosť

 • Moje ciele, vízie a hodnoty a ich vplyv na kvalitu mojej práce
 • Poznanie praktických nástrojov na poznávanie sám seba – viem, kde mám rezervy a v čom je môj potenciál
 • Zvládanie záťaže a rozvoj môjho potenciálu
 • Poznanie účinných metód a foriem sebaovládania a sebariadenia a ich použitie v praxi
 • Praktický tréning: nastavenie si svojich cieľov a test nastavenie si svojich hodnôt, Test na zistenie svojich silných a slabých stránok, Praktické návody metód zvládania stresu, svojich emócií a nástroje na svoje sebariadenie a sebamotiváciu

Umenie lídra vedieť motivovať k efektivite a výkonnosti iných

 • Poznaj svoj tím – vedieť objektívne posúdiť potenciál a limity iných, ich motiváciu a formu prístupu
 • Budovanie efektívneho tímu a zabezpečovanie kvalitnej spolupráce
 • Základné pravidlá dobrej manažérskej motivácie, stimulácie
 • Rozhodovanie v náročných situáciách
 • Základy mentoringu a koučingu ako účinnej formy riadenia a rozvíjania iných
 • Praktický tréning: test na rozpoznanie tímových rolí, test motivácie, nácvik základných techník vedenie koučovacieho rozhovoru. Modelové hry na učenie sa budovania kvalitnej spolupráce

3. MODUL Workshop – výmena skúseností z praxe

 • Osvedčené postupy – čo sa mi podarilo aplikovať (spokojnosť)
 • Osvedčené postupy – nové inšpirácie
 • Zlé praktiky – čo naozaj nefungovalo (nespokojnosť)
 • Zlé praktiky – nové inšpirácie

Počas tréningu si do hlavných okruhov prinesiete svoje témy, ku ktorým sa viaže vaša skúsenosť a zároveň žiadosť sa v nej posunúť, nájsť riešenie. Navzájom s účastníkmi si budete nastavovať zrkadlá, reflektovať na seba, dávať si cenné spätné väzby, pomáhať a inšpirovať sa vlastnou skúsenosťou. V skupine sa tak vytvára silné prežívanie a jedinečný trvalý zážitok. Lektor vystupuje ako partner, facilitátor, moderátor, kouč.

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 5 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
mobil:
+421 910 944 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Predmestská 8600/95, 0101 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)