Líder expert pre majstrov

Základné info
 • Termín kurzov: 15.01.2018
 • Miesto konania: Predmestská 8600/95, Žilina
 • Cena: 960 € (800 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a certifikát MŠ SR o absolvovaní. Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej f
 • Organizátor: IPA Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Identifikácia pravidiel správania sa, ktoré vedú k budovaniu rešpektu a dôvery Získanie nových vedomostí a zručností pre efektívnejšiu komunikáciu v riadení a vedení seba a iných Zlepšenie zručností pri presadzovaní, zavádzaní a dotiahnutí zmeny do konca Vedieť identifikovať potenciál a limity tak svoj, ako aj druhých Znalosť účinných metód a prístupov ako zvyšovať efektivitu a výkonnosť samého seba a druhých

Cieľová skupina

Majstri, tím lídri a línioví manažéri, ktorí už prešli nejakým uceleným vzdelávaním v oblasti mäkkých zručností.

Obsahová náplň

1. MODUL Budovanie si rešpektu, dôvery a profesionality

 • Môj a partnerov komunikačný štýl – „akceptácia inakosti“
 • Kladenie otázok na podporu myslenia a tvorby nápadov smerujúce k zvýšeniu výkonnosti iných
 • Aktívne počúvanie – správne pochopiť obsahovú i vzťahovú úroveň
 • Komunikácia, ktorá vedie k rešpektu a dôvere
 • Komunikačné techniky a pravidlá, ktoré vedú k spoločných riešeniam a dohodám
 • Praktický tréning: aktívne počúvanie a kladenie efektívnych otázok zameraných na riešenie. Test na zistenie svojho komunikačného štýlu. – – Nácvik správania sa, ktorý vedie k rešpektu a dôvere. Nácvik techník, ktoré vedú k efektívnemu riešeniu konfliktov. Výukové filmy.

Líder ako kvalitný a efektívny agent zmeny

 • Iniciácia zmeny – viem definovať problém, viem sa rozhodnúť, chcem sa učiť, výber metódy/nástroja realizácie zmeny
 • Agent zmeny – čo musí líder spĺňať z pohľadu hard skills a soft skills, aby bol akceptovaný pri presadzovaní zmeny
 • Príprava ľudí na zmenu
 • Implementácia zmeny do praxe
 • Dotiahnutie zmeny do úspešného konca – techniky podpory pri rozvoji nových návykov, dodržiavaní stanovených pravidiel, postupov a dohôd
 • Praktický tréning: ako si osvojiť návyk, čo funguje a čo brzdí pri osvojovaní si návykov

2. MODUL Umenie lídra vedieť zvyšovať efektivitu a výkonnosť

 • Moje ciele, vízie a hodnoty a ich vplyv na kvalitu mojej práce
 • Poznanie praktických nástrojov na poznávanie sám seba – viem, kde mám rezervy a v čom je môj potenciál
 • Zvládanie záťaže a rozvoj môjho potenciálu
 • Poznanie účinných metód a foriem sebaovládania a sebariadenia a ich použitie v praxi
 • Praktický tréning: nastavenie si svojich cieľov a test nastavenie si svojich hodnôt, Test na zistenie svojich silných a slabých stránok, Praktické návody metód zvládania stresu, svojich emócií a nástroje na svoje sebariadenie a sebamotiváciu

Umenie lídra vedieť motivovať k efektivite a výkonnosti iných

 • Poznaj svoj tím – vedieť objektívne posúdiť potenciál a limity iných, ich motiváciu a formu prístupu
 • Budovanie efektívneho tímu a zabezpečovanie kvalitnej spolupráce
 • Základné pravidlá dobrej manažérskej motivácie, stimulácie
 • Rozhodovanie v náročných situáciách
 • Základy mentoringu a koučingu ako účinnej formy riadenia a rozvíjania iných
 • Praktický tréning: test na rozpoznanie tímových rolí, test motivácie, nácvik základných techník vedenie koučovacieho rozhovoru. Modelové hry na učenie sa budovania kvalitnej spolupráce

3. MODUL Workshop – výmena skúseností z praxe

 • Osvedčené postupy – čo sa mi podarilo aplikovať (spokojnosť)
 • Osvedčené postupy – nové inšpirácie
 • Zlé praktiky – čo naozaj nefungovalo (nespokojnosť)
 • Zlé praktiky – nové inšpirácie

Počas tréningu si do hlavných okruhov prinesiete svoje témy, ku ktorým sa viaže vaša skúsenosť a zároveň žiadosť sa v nej posunúť, nájsť riešenie. Navzájom s účastníkmi si budete nastavovať zrkadlá, reflektovať na seba, dávať si cenné spätné väzby, pomáhať a inšpirovať sa vlastnou skúsenosťou. V skupine sa tak vytvára silné prežívanie a jedinečný trvalý zážitok. Lektor vystupuje ako partner, facilitátor, moderátor, kouč.

Termíny kurzov

15.01.2018

Workshop - výmena skúseností z praxe

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 5 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
mobil:
+421 910 944 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Predmestská 8600/95, 0101 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)