Bratislava 35

Visual C# 2015 / 2013

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz poskytuje ucelený prehľad programovacieho jazyka a základy práce v prostredí Visual Studio. Dôraz sa kladie najmä na základné princípy a metódy tvorby programov, objektovo orientované programovacie techniky a efektívne využitie ostatných prvkov jazyka. V nevyhnutnom rozsahu sa preberajú základy práce s formulármi, ukážky práce s databázou a postup pri zostavovaní programov pre MS Windows (grafické a konzolové aplikácie).

Použitiu jazyka Visual C# na tvorbu aplikácií pre rôzne prevádzkové prostredia sa podrobnejšie venujú kurzy:

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o moderné programovacie technológie, ktorí sa chcú naučiť programovať v jazyku Visual C# na platforme .NET a oboznámiť sa s možnosťami jeho využitia na tvorbu aplikácií pre MS Windows a Web.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Visual C#
  • charakteristika jazyka, aplikačné možnosti, história, verzie
  • porovnanie a spolupráca s inými jazykmi na platforme .NET
 • .NET Framework – nová architektúra aplikácií pre Windows a Web
  • filozofia a základné koncepty
  • hlavné zložky – Common Language Runtime, WinForms, WebForms, ADO .NET, …
 • Visual Studio – integrované vývojové prostredie
  • určenie, nároky na technické vybavenie
  • menu, panely nástrojov, štartovacia stránka, dynamický help
  • projekt, návrhové a editačné okná, Toolbox, vlastnosti objektov a ďalšie nástroje – využitie a možnosti prispôsobenia
  • zostavenie jednoduchej aplikácie (Quick Tour) – projekt typu Windows Application, namespace, hlavný formulár s niekoľkými objektmi, vloženie programového kódu, preklad a ladenie programu
 • Základné vlastnosti jazyka
  • stavba jazyka a základné príkazy
  • zápis príkazov, pomôcky pri písaní programu, formátovanie zdrojových textov, priebežná kontrola syntaxe
 • Objektovo orientované prvky jazyka
  • základné pojmy – triedy, objekty, vlastnosti, metódy, udalosti
  • štandardné typy objektov a ich použitie – formulár, ovládacie prvky, atď.

2. DEŇ

 • Dátové typy, konštanty a premenné
  • základné dátové typy .NET a zápis hodnôt v programe – numerické, znakové, logické, dátumové, …
  • zložené dátové typy – polia, štruktúry, triedy
  • hodnotové a referenčné typy
  • konštanty, premenné, rozsah platnosti
  • systémové konštanty a enumerácie definované v rámci .NET Framework
 • Výrazy, operátory a funkcie
  • výrazy a ich použitie
  • operátory a ich použitie pre jednotlivé dátové typy, priorita operátorov vo výrazoch, preťažovanie operátorov
  • metódy definované implicitne ako súčasť základných dátových typov a ich použitie
  • vybrané funkcie .NET a ich použitie – System.Math, .Array, .Convert, …
 • Riadiace štruktúry
  • logické výrazy a operátory
  • vetvenie – if, switch
  • cykly – for, foreach, do, while

3. DEŇ

 • Štruktúrované spracovanie chýb
  • výnimky – vznik, vlastnosti, možnosti ošetrenia
  • príkaz try …catch a jeho použitie
  • odlíšenie typu výnimky v klauzule catch
  • vnorené konštrukcie try … catch, použitie príkazu throw
 • Procedúry
  • vytváranie a použitie vlastných funkcií a procedúr
  • odovzdávanie parametrov hodnotou a odkazom, návratové hodnoty
  • delegáti funkcií a spracovanie udalostí
 • Triedy a objekty
  • vytváranie a použitie tried a objektov, operátor new
  • členovia tried a ich viditeľnosť, statické prvky
  • konštruktory a deštruktory tried
  • preťažovanie a predefinovanie metód
  • zapúzdrenie, dedičnosť, polymorfizmus, perzistencia objektov
 • Rozhrania
  • význam, deklarácia a implementácia rozhraní
  • operátory is a as
  • členovia rozhraní
  • kombinácie rozhraní

4. DEŇ

 • Atribúty
  • význam a použitie atribútov
  • používateľské typy atribútov
 • Práca so súbormi a spracovanie textov
  • manipulácie so súbormi, práca s textovými súbormi
  • vybrané metódy .NET na prácu s reťazcami – Substring, Lenght, IndexOf, Insert, Remove, Trim, ToLower, ToUpper, …
 • Tvorba programových aplikácií – úvod do problematiky
  • základná koncepcia aplikácie, udalosťami riadené programovanie
  • vizuálne prvky aplikácie – hlavná ponuka, miestne ponuky, panely nástrojov, formuláre
 • Vytvorenie inštalačného programu aplikácie
  • rozmiestňovací projekt, inštalačný program, testovanie inštalácie, odinštalovanie
 • Ukážka práce s formulármi a inými vizuálnymi prvkami v aplikácii
  • ovládacie prvky na formulároch – Label, LinkLabel, TextBox, CheckBox, RadioButton, ComboBox, ListBox, Button, PictureBox, …
  • ponuky – MainMenu
  • dialógové okná systému – OpenFileDialog, SaveFileDialog, FontDialog, ColorDialog, …
 • Ukážka práce s databázami – úvod do ADO .NET
  • pripojenie k dátovému zdroju pomocou prieskumníka Servera – MS SQL Server, MS Access
  • výber dát z databázy pomocou dátového adaptéra, použitie SQL príkazov
  • prezentácia dát na formulári (TextBox, DataGrid), použitie navigačných tlačidiel
  • možnosti tlačových výstupov
 • Ukážka riadenia aplikácií MS Office z prostredia .NET – Automation
  • spoznávanie objektov pomocou prehliadača objektov
  • manipulácia s pracovným listom Excelu
  • spúšťanie a zastavovanie aplikácií pomocou súčasti Process

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 4 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)