DETAIL KURZU

POVINNOSTI SUBJEKTOV PRE BIOPALIVÁ A BIOKVAPALINY (v zmysle ISCC a SK- BIO – slovenský systém)

Od:

SGS SLOVAKIA

Košice

Popis kurzu

Vážený klient, spoločnosť SGS Slovakia, spol. s r. o. Vás srdečne pozýva na odborný kurz s názvom – Povinnosti subjektov pre biopalivá a biokvapaliny (v zmysle ISCC a SK-BIO slovenský systém).

Čo je ISCC a SK-BIO? Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady číslo 2009/28/EC sa venuje podpore obnoviteľných zdrojov energie. Podstatou nariadenia je možnosť finančnej podpory spotreby biopalív a tekutých nosičov bioenergie, v prípade, ak ich produkcia vyhovuje kritériám a je v zhode so zásadami pre trvalú udržateľnosť produkcie stanovenými v tomto nariadení.

Systém ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) bol vypracovaný pre účely plnenia a kontroly týchto kritérií od poľa až po spotrebu produktov.

Systém SK-BIO je systém vypracovaný podľa slovenskej legislatívy (zákon 309/2009 a vyhláška 271/2011, ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok). Spoločnosť SGS zabezpečuje overovanie Potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny.

Obsah kurzu

V decembri 2015 EK schválila novelu nariadenia RED 2008/29/EK. Od 1.8.2017 platia novely zákona 309/2009 a vyhlášky 271/2011. Na tomto školení budú prezentované nové a zmenené požiadavky podľa uvedených noviel.

Kritériá pre trvalú udržateľnosť hospodárstva pri pestovaní plodín musia dodržiavať poľnohospodárski producenti, ale aj obchodníci a výrobcovia musia preukázať, že ich produkt pochádza z trvalo udržateľnej produkcie.

Cieľová skupina

Školenie je určené predovšetkým pre pracovníkov pôsobiacich v tejto oblasti, prípadne pre ostatných (dospelých vo veku nad 18 rokov), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej problematike.

Poznámka k cene

V účastníckom poplatku sú zahrnuté: aj obed a občerstvenie počas školenia

Kontaktná osoba

Lenka Hrabčáková
+421 918 508 338
lenka.hrabcakova@sgs.com

Hodnotenie
Organizátor