Bratislava 35

Práca s databázami - ADO .NET, Entity Framework a LINQ

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V úvode kurzu sa účastníci zoznámia s filozofiou a štruktúrou platformy .NET Framework a v potrebnom rozsahu aj s integrovaným vývojovým prostredím Visual Studio. Podrobnejšie sa preberá najmä tvorba formulárov na báze WinForms a práca s dátami pomocou ADO.NET – hierarchia objektov, ich vlastnosti, metódy a udalosti. Použitie prebraných technológií sa prakticky precvičí pri samostatnej práci na príklade ucelenej databázovej aplikácie pre MS SQL Server.

Záver kurzu je venovaný ukážkam ďalších možností platformy .NET, ktoré sa podrobnejšie preberajú na osobitných kurzoch:

Na kurze je priestor aj na otázky účastníkov a vzájomnú výmenu skúseností.

Účastníci kurzu sa naučia navrhovať dátový model pre Entity Framework a LINQ to Entities, pomocou neho čítať, vkladať a aktualizovať údaje v databáze a jednotlivé dátové prvky prepojiť s používateľským rozhraním a inými zložkami programovej aplikácie.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pokročilých programátorov, ktorí už poznajú niektorý jazyk na platforme .NET a chcú sa podrobnejšie oboznámiť s modernými nástrojmi na práca s databázami.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Visual Studio – podpora pre prácu s databázou
 • ADO .NET – práca s dátami
  • prehľad, funkčné možnosti, špecifiká práce s odpojenými dátami, porovnanie s klasickým ADO
  • objektový model – namespace System.Data
 • Data Providers – objekty na prístup k dátam – vlastnosti, metódy, udalosti a použitie
  • Conection – pripojenie k dátovému zdroju, správa transakcií
  • Command – príkazy na prácu s dátovým zdrojom (SQL), použitie parametrov, metódy ExecuteNonQuery, ExecuteScalar, ExecuteReader
  • DataReader – rýchle čítanie dát, vlastnosť FieldCount, metódy Read, Get*, IsDbNull
  • DataAdapter – sprostredkovanie dát pre DataSet, vlastnosti SelectCommand, UpdateCommand, InsertCommand, DeleteCommand, metódy Fill, Update
  • verzie objektov pre OLE DB, ODBC, SQL Server a Oracle
  • použitie transakcií
 • DataSet – objekty na uchovanie a spracovanie dát v pamäti – vlastnosti, metódy, udalosti a použitie
  • DataTable – reprezentácia jednej tabuľky, vlastnosti PrimaryKey, Constraints, metódy AcceptChanges, RejectChanges, Select, zložky – DataColumn, DataRow
  • DataView – pohľad na DataTable s možnosťou filtrácie, usporiadania, hľadania a editácie dát, vlastnosti RowFilter, Sort, metódy Find, AddNew, Delete
  • DataRelation – väzby medzi tabuľkami
 • XML – univerzálny formát pre dátovú komunikáciu
  • základy, programová podpora, použitie
 • Práca s dátami na formulároch
  • pripojenie k dátovému zdroju – databázy MS SQL Server, MS Access
  • výber dát z databázy, použitie príkazov SQL
  • viazanie dát na ovládacie prvky
  • objekty BindingContext, CurrencyManager

2. DEŇ

 • Entity Framework

3. DEŇ

 • LINQ
 • Príklad použitia
  • ucelená databázová aplikácia na báze MS SQL Server, ADO .NET a WinForms
 • Ukážky ďalších technológií
  • webové aplikácie – ASP .NET a WebForms
  • webové služby – zostavenie služby a jej volanie z aplikácií v prostredí Windows a Web

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)