Integrácia rizikového prístupu v QES

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V súčasnosti má veľa organizácii zavedený systém riadenia, ktorý formálne spĺňa požiadavky podľa noriem na subsystémy manažérstva kvality, environmentu a BOZP. Napriek tomu tieto subsystémy nie sú často krát integrované, skôr sú izolované. Jedným z dôvodov, pre ktoré nevedia organizácie prekonať problém integrácie, je absencia spoločného rizikového prístupu. DNV prichádza s kurzom, ktorý má pomôcť organizáciám pochopiť integráciu rizikového prístupu a jeho zavedenie v praxi.

Účastníci kurzu získajú základné informácie o tom, čo je to manažérstvo rizík, oboznámia sa s princípmi a procesom manažérstva rizík. Tieto budú jednoducho použité tak, aby bolo možné integrovať environmentálne riziká, riziká BOZP a riziká v kvalite do systému manažérstva organizácie. Pomocou praktických príkladov sa naučia, ako hodnotiť riziká a ako ich primerane riadiť.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre manažérov SEM, SM BOZP a manažérov kvality a iných manažérov, ktorý stoja pred otázkou, ako efektívne integrovať riadenie rizík z týchto subsystémoch.

Obsahová náplň

  • Zoznámenie sa s základnými pojmami pri manažérstve rizík, viacerými definíciami rizík podľa noriem AS/NZS 4360:2004, ISO DIS 31000:2009, ISO 27001: 2005 a pod.
  • Porovnanie požiadaviek noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 s normami pre manažérstvo rizík.
  • Stručný úvod do problematiky manažérstva rizík, atribúty efektívneho manažérstva rizík a vysvetlenie základných princípov.
  • Štruktúrovaný prístup k manažérstvu rizík z hľadiska politiky, procesov a organizačnej štruktúry.
  • Vysvetlenie významu kľúčových prvkov manažérstva rizík ich logických väzieb: iniciácia, posudzovanie rizík (identifikácia, analýza a hodnotenie rizík). Zdôraznenie úlohy efektívneho riadenia rizík (plánovanie opatrení, prijímanie rozhodnutí a realizácia opatrení), vrátane zvyškových rizík , spätnej väzby a komunikácie.
  • Ukážky vzorov registrov rizík, ich možnej štruktúry a použitia pre účely riadenie rizík .
  • Diskusie otázok vzťahu k existujúcim manažérskym systémom, praktická stránka riadenia rizík, väzba medzi registrami rizík a organizáciou riadenia rizík.
  • Súčasťou kurzu sú riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
  • Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Lektor:
RNDr. Juraj Kramara

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Hotel Chopin, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)