Detail kurzu

Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát novelizovaný, Občiansky súdny poriadok. Na našom dvojdňovom seminári Vám lektor podrobne predstaví zmeny, ktoré rekodifikácia civilného procesného práva má za cieľ priniesť a zabezpečiť tak lepšiu ochranu práv a záujmov subjektov súdneho procesu, podporiť kvalitu a efektívnosť súdneho rozhodovania, zamedziť prieťahy v súdnom konaní a tým zabezpečiť celkovo lepšiu vymožiteľnosť práva na Slovensku.

Obsah kurzu

1. DEŇ – Civilný sporový poriadok

 1. Všeobecné otázky rekodifikácie
 • nahradenie jedného kódexu tromi procesnými kódexmi
 • vzťah medzi jednotlivými kódexmi a ich vzájomné hranice
 • subsidiárne používanie Civilného sporového kódexu
 1. Konanie pred súdom prvého stupňa
 • princípy civilného sporového konania a ich význam
 • zmeny v terminológii označenia sporových strán
 • doručovanie a ďalšie prostriedky na zrýchlenie konania
 • dokazovanie a zásada koncentrácie
 1. Opravné prostriedky
 • systém opravných prostriedkov
 • odvolacie konanie a jeho špecifiká
 • zmeny v dovolaní a mimoriadnom dovolaní a ich praktické dôsledky

2. DEŇ

 1. Civilný mimosporový poriadok
 • systém mimosporových konaní a ich špecifiká
 • prehľad jednotlivých konaní a účastníci konania
 • rozdiely oproti sporovému konaniu a osobitná úprava
 1. Správny súdny poriadok
 • princípy správneho súdneho konania a ich uplatnenie
 • právomoc a príslušnosť súdov
 • všeobecná úprava a osobitná úprava pre jednotlivé typy konaní
 • osobitné náležitosti správnej žaloby

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor